Get Adobe Flash player
  Urząd Gminy Siennica Różana
Siennica Różana 265 A
22-304 Siennica Różana 
    tel. 82 575-92-81
fax. 82 575-99-00
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
    Godziny urzędowania:
poniedziałek-piątek 7.30-15.30
Konto: 83 8200 1021 2003 2100 0606 0029
                                          Biuletyn
Informacji
Publicznej

Artykuły

Regulamin Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Siennica Różana

 Regulamin Zespołu Interdyscyplinarnego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie działającego na terenie Gminy Siennica Różana

  § 1

Podstawą prawną działania Zespołu Interdyscyplinarnego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Siennicy Różanej zwanego dalej „Zespołem”, jest:

1) ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.);

2) ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005r. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.);

3) ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473.). 

§ 2

Ustala się następujący tryb działania Zespołu:

1) członków Zespołu powołuje i odwołuje Wójt Gminy Siennica Różana w drodze zarządzenia;

2) w skład Zespołu wchodzą przedstawiciele: Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siennicy Różanej, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Siennicy Różanej, Posterunku Policji w Siennicy Różanej, Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej, Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siennicy Różanej, Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Siennickiej oraz Sądu Rejonowego w Krasnymstawie;

3) podstawą uczestnictwa przedstawiciela instytucji lub organizacji w Zespole jest podpisanie porozumienia z Wójtem Gminy Siennica Różana;

4) członek Zespołu wykonuje prace w Zespole w ramach obowiązków zawodowych i służbowych;

5) członek Zespołu może zostać odwołany w przypadku ustania zatrudnienia w danej instytucji lub pisemnej rezygnacji;

6) członek Zespołu może zostać odwołany w trybie natychmiastowym, w przypadku uzasadnionego podejrzenia o naruszenie zasad poufności danych i informacji uzyskanych w ramach działania w Zespole;

7) członek Zespołu podczas uczestnictwa w pierwszym posiedzeniu Zespołu składa pisemne oświadczenie o zachowaniu poufności wszelkich informacji i danych uzyskanych w trakcie prac Zespołu;

8) osoby wchodzące w skład Zespołu współpracują ze sobą w sposób skoordynowany, zapewniający skuteczne reagowanie na problem;

9) przez problem rozumie się każdą trudną sytuację osoby, rodziny, grupy problemowej bądź środowiska, której rozwiązanie wykracza poza kompetencje jednej instytucji i wymaga zaangażowania innych podmiotów;

10) przewodniczący Zespołu zostaje wybrany spośród członków Zespołu, na pierwszym posiedzeniu Zespołu, w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów;

11) o wyborze przewodniczącego Zespołu zostaje powiadomiony Wójt Gminy Siennica Różana;

12) przewodniczący zespołu może zostać odwołany na podstawie uzasadnionego, pisemnego wniosku członka Zespołu, pisemnej rezygnacji przewodniczącego Zespołu lub ustania zatrudnienia w danej instytucji;

13) odwołanie przewodniczącego Zespołu następuje w wyniku głosowania jawnego, zwykłą większością głosów. 

§ 3

Celem i zadaniem Zespołu jest:

1) opracowanie gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy;

2) zintegrowanie i koordynowanie działań instytucji i organizacji odpowiedzialnych za realizację zadań wynikających z gminnego programu przeciwdziałania przemocy oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie;

3) usprawnienie przepływu informacji oraz sposobu reagowania przy rozwiązywaniu problemów i przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;

4) rozpowszechnianie informacji o możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym;

5) informowanie przewodniczącego Zespołu o efektach działań grup roboczych. 

§ 4

Wyniki ustaleń Zespołu kieruje się za pośrednictwem przewodniczącego Zespołu do instytucji i organów uprawnionych ustawowo do podejmowania działań postulowanych przez Zespół. 

§ 5

Cele i zadania Zespołu realizowane są poprzez:

1) diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie na terenie gminy Siennica Różana;

2) inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie;

3) monitorowanie podejmowanych wspólnych działań instytucji w ramach procedury „Niebieska Karta”;

4) opracowanie i realizację interdyscyplinarnych działań w przypadku wystąpienia przemocy w rodzinie;

5) monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy;

6) inicjowanie badań, diagnoz w związku z występującym problemem oraz ekspertyz wspierających prace Zespołu;

7) powoływanie grup roboczych w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach;

8) dokumentowanie działań podejmowanych przez członków Zespołu. 

§ 6

Pracami Zespołu kieruje przewodniczący, a w razie jego nieobecności, zastępca przewodniczącego wybrany spośród członków Zespołu Interdyscyplinarnego. 

§ 7

Posiedzenia zespołu zwołuje przewodniczący w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na 3 miesiące. 

§ 8

Decyzje Zespołu podejmowane są w drodze głosowania jawnego, zwykłą większością głosów, a w przypadku równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego. 

§ 9

Posiedzenia Zespołu są protokołowane.

§ 10

Przewodniczący Zespołu może zapraszać do udziału w pracy Zespołu z głosem doradczym osoby spoza jego składu, bez prawa głosowania.

§ 11

Przewodniczący Zespołu gromadzi w celach statystycznych i ewaluacyjnych dane dotyczące pracy Zespołu i grup roboczych, w tym m.in. liczby spraw skierowanych do grup roboczych, składu osobowego powołanych grup roboczych i efektów pracy. Na podstawie zebranych danych dokonuje oceny realizacji zadań przez grupy oraz w razie potrzeby proponuje niezbędne korekty. 

§ 12

Obsługę organizacyjno- techniczną Zespołu zapewnia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siennicy Różanej. 

§ 13

Członkami grup roboczych są pracownicy instytucji wskazanych w § 2 pkt 2, zgodnie ze swoimi kompetencjami określonymi w szczególnych przepisach prawa i dotyczącymi zakresu działania tych instytucji. 

§ 14

Zespół może, na podstawie złożonego wniosku, utworzyć grupę roboczą, w składzie dostosowanym do skali zgłoszonego problemu. 

§ 15

Spotkania grupy roboczej odbywają się w godzinach pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siennicy Różanej lub innych instytucji czy organizacji będących członkami grupy roboczej. 

§ 16

Grupa robocza podejmuje decyzje zwykłą większością głosów w drodze głosowania jawnego. W przypadku równej liczby głosów decyzję podejmuje przewodniczący Zespołu. 

§ 17

Praca grupy roboczej podzielona jest na następujące etapy:

1) podjęcie pracy z rodziną;

2) postawienie wstępnej diagnozy występującego problemu w rodzinie;

3) zaplanowanie i podjęcie działań pomocowych, zawierających podział zadań na poszczególnych członków grupy roboczej z określeniem zadań i terminów ich realizacji;

4) ocena skuteczności zaplanowanych i realizowanych działań;

5) modyfikacja planu pomocy rodzinie lub zakończenie działań pomocowych. 

§ 18

Celem grup roboczych jest praca nad indywidualnymi problemami osób i rodzin. 

§ 19

Wszystkich członków  Zespołu i grup roboczych obowiązuje zasada tajności informacji przekazywanych w ramach prac Zespołu bądź grupy. Obowiązek ten utrzymuje się także po ustaniu członkowstwa w Zespole lub grupie roboczej. 

§ 20

Zgłoszenia sprawy na posiedzenie grup roboczych może dokonać każdy członek Zespołu lub grupy roboczej. 

§ 21

Osoba zgłaszająca sprawę ustala z przewodniczącym Zespołu skład, miejsce i termin posiedzenia grupy roboczej. 

§ 22

Zgłoszenie sprawy odbywa się poprzez wypełnienie i przedstawienie przewodniczącemu Zespołu formularza „Niebieska Karta- A”.

 § 23

Przewodniczący Zespołu zaprasza na posiedzenie grupy roboczej przedstawicieli instytucji wskazanych w kwestionariuszu  zgłoszeniowym oraz po konsultacji z osobą zgłaszającą sprawę, przedstawiciela innej instytucji wchodzącej w skład Zespołu, a nie wskazanej w kwestionariuszu zgłoszenia. Grupa robocza ustala plan pomocy osobie lub rodzinie i podejmuje działania w nim określone. 

§ 24

Dokumentację z posiedzenia grup roboczych stanowi lista obecności i każdorazowo oświadczenie o zachowaniu tajemnicy służbowej.