Get Adobe Flash player
  Urząd Gminy Siennica Różana
Siennica Różana 265 A
22-304 Siennica Różana 
    tel. 82 575-92-81
fax. 82 575-99-00
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
    Godziny urzędowania:
poniedziałek-piątek 7.30-15.30
Konto: 83 8200 1021 2003 2100 0606 0029
                                          Biuletyn
Informacji
Publicznej

Artykuły

Podsumowanie działań projektowych 2013

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Podsumowanie działań projektowych 2013

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siennicy Różanej realizuje projekt systemowy pn. „Poznaj swoje możliwości” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII „Promocja integracji społecznej”, Działanie 7.1 „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji”, Poddziałanie 7.1.1 „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

 

Realizacja projektu w roku 2013 zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie odbywała się od dnia 01 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

 

Całkowita kwota projektu wynosiła 65 303,58 zł,

w tym: wkład własny – 6 856,88 zł,

płatność ze środków europejskich  – 55 508,04 zł,

dotacja celowa z budżetu krajowego – 2 938,66zł

 

Celem ogólnym projektu była aktywizacja społeczno – zawodowa 6 osób bezrobotnych z terenu gminy Siennica Różana będących klientami pomocy społecznej do końca 2013 r.

Uczestnicy projektu – to osoby zamieszkujące na terenie gminy Siennica Różana, w wieku aktywności zawodowej (15-64 lata), bezrobotne, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej.

Rekrutacja uczestników/uczestniczek projektu została przeprowadzona przez pracowników socjalnych na podstawie rodzinnego wywiadu środowiskowego. Pracownicy socjalni z osobami zakwalifikowanymi do udziału w projekcie przeprowadzili wywiady środowiskowe i podpisali kontrakty socjalne w miejscu zamieszkania. Ponadto, oprócz listy osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie (tj. 6 uczestników/uczestniczek) została sporządzona lista rezerwowa. Projekt zakładał przeprowadzenie, dla każdego nowoprzystępującego do projektu uczestnika, diagnozy potrzeb poprzez przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego.

Udział w projekcie zadeklarowało 6 osób (4 – kobiety i 2- mężczyzn), z którymi zawarto kontrakty socjalne. Na potrzeby projektu został wyodrębniony rachunek bankowy.

W ramach kontraktów socjalnych zostały wykorzystane narzędzia aktywnej integracji z grupy instrumentów aktywizacji społecznej (trening kompetencji i umiejętności społecznych), aktywizacji zawodowej (trening kompetencji zawodowych oraz skierowanie na staż uczestnika projektu po odbytym szkoleniu) i aktywizacji edukacyjnej (szkolenia zawodowe). Szczegóły zastosowanych form wsparcia aktywnej integracji zostały określone indywidualnie dla każdego uczestnika według potrzeb i założeń kontraktów.

Zgodnie z zaplanowanymi kontraktami uczestnicy/uczestniczki projektu skorzystali z nieodpłatnych usług doradcy zawodowego w ramach współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Krasnymstawie.

Uczestnicy/uczestniczki projektu w roku 2013 ukończyli następujące szkolenia i kursy zawodowe:

 • Trening  kompetencji i umiejętności społecznych – 6 osób,
 • Trening kompetencji zawodowych – 6 osób,
 • Florystyka i Bukieciarstwo – 1 osoba,
 • Kucharz małej gastronomii  z elementami cateringu– 2 osoby,
 • Glazurnik – 1 osoba,
 • Murarz - Tynkarz – 1 osoba,
 • Cukiernik– 1 osoba,
 • Obsługa kasy fiskalnej – 1 osoba

Ponadto 1 uczestnik projektu systemowego został skierowany na 3-miesięczny staż do stołówki szkolnej przy Internacie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej po odbytym szkoleniu „Kucharz małej gastronomii  z elementami cateringu”.

Za usługi szkoleniowe, materiały szkoleniowe, koszty wyżywienia (cateringu i obiadu) w trakcie szkolenia dla 6 osób oraz opłacenie stypendium stażowego wraz z pochodnymi dla 1 uczestnika projektu wydatkowano kwotę 26 390,55 zł.

Na rzecz poprawy funkcjonowania uczestników projektu i ich rodzin w środowisku zamieszkania prowadzono pracę socjalną. Uczestnicy projektu zostali objęci wsparciem dochodowym w formie zasiłków celowych na pokrycie kosztów zakupu żywności oraz dojazdu na szkolenia po 1 113,63 zł (4 osoby), po 1 113,64 (1 osoba) oraz po 571,41 zł (1 osoba) w łącznej wysokości 6 139,57 zł (wkład własny).

W ramach upowszechniania pracy socjalnej zatrudniono pracownika na podstawie umowy o pracę (0,5 etatu) na czas określony tj. od dnia 16.04.2013 r. do dnia 31.12.2013 r.

Z tytułu okresowego zwiększenia obowiązków przy realizacji projektu systemowego pn. „Poznaj swoje możliwości” pracownicy Ośrodka otrzymali dodatki specjalne. Koszty pośrednie zostały rozliczone na kwotę 6 064,60 zł.

Kwota wydatkowana na realizację projektu systemowego w 2013 r. wyniosła 58 472,12 zł.

Realizacja projektu systemowego przyczyniła się do osiągnięcia rezultatów twardych. Rezultaty twarde:

 • 6 osób zostało objętych  kontraktami socjalnymi,
 • 6 osób zrealizowało kontrakt socjalny,
 • 6 klientów instytucji pomocy społecznej zakończyło udział w projekcie dotyczącym aktywnej integracji.

Koszty ogółem 58 472,12 
Zadanie 1 Aktywna integracja – 26 390,55 zł
Zadania 2 Praca socjalna 14 097,40 zł
Zadanie 3 Zasiłki i pomoc w naturze wkład własny do projektu –6 139,57 zł

Zadanie 5 Zarządzanie projektem –5 780,00 zł

Koszty pośrednie – 6 064,60 zł