Get Adobe Flash player
  Urząd Gminy Siennica Różana
Siennica Różana 265 A
22-304 Siennica Różana 
    tel. 82 575-92-81
fax. 82 575-99-00
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
    Godziny urzędowania:
poniedziałek-piątek 7.30-15.30
Konto: 83 8200 1021 2003 2100 0606 0029
                                          Biuletyn
Informacji
Publicznej

Artykuły

Gminy Wiejskie Lubelszczyzny - Sukces gospodarczy, różne drogi

 

GMINY WIEJSKIE WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO
– SUKCES GOSPODARCZY, RÓŻNE DROGI


I. INFORMACJE PODSTAWOWE

Tytuł projektu: Gminy wiejskie Województwa Lubelskiego – sukces gospodarczy, różne drogi

Nazwa Programu Operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

Oś Priorytetowa: 2. Infrastruktura ekonomiczna

Nazwa Działania: 2.4 Marketing gospodarczy

Schemat: B

Beneficjent: Gmina Lubartów

Gminy partnerskie: Chodel, Serniki, Siennica Różana, Sosnowica, Ostrówek

Wartość projektu: 948 794 PLN

Wartość kosztów kwalifikowalnych: 948 794 PLN

Wartość dofinansowania (85%): 806 474,90 PLN

Cel ogólny projektu: Promocja gospodarcza Województwa Lubelskiego z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi marketingu gospodarczego w kierunku wykreowania pozytywnego i adekwatnego do oczekiwań wizerunku obszaru gmin pod kątem pozyskania inwestorów, kontrahentów i turystów.

II. UZASADNIENIE I OPIS PROJEKTU

W rankingach atrakcyjności inwestycyjnej województwo lubelskie od kilku lat oceniane jako jedno z najmniej atrakcyjnych regionów w Polsce – w większości różnych notowań lokuje się na przedostatniej lub ostatniej pozycji w kraju. Niedostateczna dostępność komunikacyjna regionu, niska chłonność rynku, zły stan infrastruktury technicznej, brak przygotowanych terenów pod inwestycje oraz słabo rozwinięta sieć usług powoduje, iż województwo w łącznej ocenie atrakcyjności inwestycyjnej klasyfikowane jest w najsłabszej grupie regionów. Ponadto niska atrakcyjność inwestycyjna połączona jest z niewielkim zaangażowaniem bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Jednocześnie region ten charakteryzuje się wysokiej jakości zasobami środowiskowymi oraz bogactwem i różnorodnością dziedzictwa kulturowego. Lubelszczyzna cały czas czeka na odkrycie i efektywne wykorzystanie tych potencjałów.

Próbą ograniczenia tego problemu jest inicjatywa sześciu gmin wiejskich województwa lubelskiego, które od 1 lipca 2010 roku realizują projekt partnerski pn. „Gminy wiejskie Województwa Lubelskiego – sukces gospodarczy, różne drogi”. Współfinansowany jest on ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013, Działanie 2.4 Marketing gospodarczy, Schemat B. Liderem projektu jest Gmina Lubartów, a gminy partnerskie to: Chodel, Serniki, Siennica Różana, Sosnowica i Ostrówek.

Zaangażowane w realizację przedmiotowej inicjatywy, idea projektu wynika z przekonania, że polityka rozwoju lokalnego jest podstawowym zadaniem samorządu gminnego. Jednakże aktualna gospodarcza kraju i regionu powoduje, że żadna gmina ze względu na ograniczoną ilość środków budżetowych – w szczególności dotyczy to gmin wiejskich - nie może pozwolić sobie na rozpraszanie środków finansowych na nieefektywne lub chybione inicjatywy. W związku z tym pojawia się konieczność opracowania zasad postępowania, w tym marketingu gminy, które ukierunkują realizację zadań pod kątem ich efektywności, kolejności wdrażania i kierunków zaangażowania zasobów finansowych, zarówno własnych, jak i tych pozyskanych z zewnątrz. Dla osiągnięcia oczekiwanych rezultatów niezbędne będzie, prowadzenie efektywnego marketingu gmin w celu podniesienia ich konkurencyjności i atrakcyjności jako miejsca pracy, wypoczynku i zamieszkania.

Udział w projekcie wskazanych powyżej jednostek samorządu terytorialnego nie jest przypadkowy. Na etapie tworzenia jego koncepcji ustalono, iż właściwym kluczem doboru partnerów będzie różnorodność. W związku z tym każda z uczestniczących gmin ma nieco inny profil społeczno – gospodarczy oraz oferuje odmienne warunki aktywności gospodarczej. To jest bezpośrednim powodem, że w partnerstwie znalazły się typowe gminy rolnicze (Ostrówek, Serniki, Siennica Różana), gminy o dużym potencjale turystycznym (Sosnowica, Chodel), a także Gmina Lubartów, stanowiąca bezpośrednie zaplecze strefy miejskiej Lubartowa. Interesujący jest fakt, iż władze samorządowe uznały, iż nie będą ze sobą konkurowały, np. w zakresie pozyskiwania inwestorów, lecz ściśle współpracowały. W praktyce sprowadzi się to do tego, że firma zainteresowana prowadzeniem na tym terenie działalności gospodarczej, będzie mogła wybrać, która z możliwych lokalizacji jest dla niej najkorzystniejsza. Tak więc gminy partnerskie postawiły na współpracę i efektywność, bowiem sześć gmin ma większą siłę przebicia, a także może zaoferować warunki odpowiednie nawet dla dość wybrednych inwestorów.

Podstawowym zadaniem projektu jest promocja gospodarcza Województwa Lubelskiego z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi marketingu gospodarczego w kierunku wykreowania pozytywnego i adekwatnego do oczekiwań wizerunku obszaru gmin pod kątem pozyskania inwestorów, kontrahentów i turystów. W jego ramach zrealizowane zostaną następujące zadania:

  • Utworzonych zostanie pięć Punktów Obsługi Inwestora (gminy partnerskie) oraz Centrum Obsługi Inwestora (Gmina Lubartów), które zostaną wyposażone w sprzęt komputerowy i multimedialny.
  • Opracowana będzie strategia rozwoju gospodarczego wykorzystująca potencjały wszystkich gmin skupionych w partnerstwie, a także strategia promocji obszaru. Uzupełniona ona zostanie koncepcją marki „Gminy wiejskie Lubelszczyzny” wraz z systemem identyfikacji wizualnej.
  • Przygotowane zostaną profesjonalne oferty inwestycyjne oraz koncepcje zagospodarowania terenów inwestycyjnych, a niektóre z nich dodatkowo zostaną zwizualizowane. Oferty zostaną wysłane do potencjalnych inwestorów.
  • Wyprodukowany zostanie film promocyjny, który dystrybuowany będzie w telewizjach lokalnych i regionalnych, a także na stronach internetowych.
  • Uruchomiony zostanie wspólny dla wszystkich gmin portal internetowy, w trzech wersjach językowych, który będzie kompendium wiedzy na temat możliwości i warunków inwestowania na opisywanym, terenie. Zaproponowane zostaną również formy wsparcia dla inwestora na etapie poszukiwania lokalizacji, realizacji inwestycji, a także pomocy poinwestycyjnej.
  • Zorganizowanych zostanie sześć masowych imprez promocyjnych prezentujących walory poszczególnych gmin.


Jak wskazuje zestaw powyższych działań, podstawową ideą projektu jest rozwiązanie podstawowego problemu gmin wiejskich, jakim jest niedostateczny poziom rozwoju gospodarczego i niski poziom życia mieszkańców, połączony z brakiem środków finansowych i profesjonalnej wiedzy dotyczącej marketingu jednostek samorządu. Mimo posiadanych zasobów, gminy wiejskie nie są w stanie samodzielnie uzyskać zadowalającego poziomu rozwoju gospodarczego. Osiągając bowiem sukces w jednej z dziedzin, np. turystyka, ekologia, przedsiębiorczość, nie są w stanie rozwijać się równolegle w innych obszarach.

Podkreślić należy, iż tworzony w ramach projektu system obsługi inwestora oparty będzie na stałej współpracy - gminy będą wzajemnie wspierać się w celu wykorzystania pojawiających się szans. Zauważyć trzeba, iż opisywana inicjatywa jest innowacyjna w skali województwa lubelskiego i jedną z nielicznych tego typu w kraju.

Zakończenie projektu, a więc utworzenie i uruchomienie sprawnego i profesjonalnego systemu współpracy międzygminnej i obsługi inwestora, planowane jest na kwiecień 2012 roku. Władze samorządowe gmin: Chodel, Lubartów, Ostrówek, Serniki, Siennica Różana i Sosnowica już dziś zapraszają wszystkich zainteresowanych do współpracy.

 

III. OPIS GMIN PARTNERSKICH

 

GMINACHODEL

 

L.p.

Kategoria informacji

Opis

1.

Liczba mieszkańców (stan na 31.12.2010)

6882

2.

Powierzchnia (km2):

108,2

3.

Dane teleadresowe

Urząd Gminy Chodel

ul. Partyzantów 24

24-350 Chodel

telefon:

+48 81 827 73 10

fax:

+48 81 827 73 11

e-mail:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

strona www:

www.chodel.gmina.pl

4.

Kontakt dla inwestorów

Referat Inwestycyjno – Budowlany

Urząd Gminy Chodel

ul. Partyzantów 24

24-350 Chodel

telefon:

+48 81 827 73 21, +4881 827 73 22

fax:

+48 81 827 73 11

e-mail:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

5.

Profil gospodarczy gminy

Gmina położona jest we wschodniej części powiatu opolskiego, w niedalekiej odległości od istotnych dla Lubelszczyzny ośrodków miejskich, w tym: Poniatowej (10 km), Opola Lubelskiego (15 km), Kraśnika (25 km) i stolicy województwa Lublina (35 km). Przez gminę przebiegają dwie drogi dwa szlaki drożne rangi regionalnej: droga wojewódzka nr 747 Opole – Chodel – Konopnica oraz droga wojewódzka nr 833 Chodel – Kraśnik, co zapewnia dobrą dostępność komunikacyjną.

 

Gmina ma typowo rolniczy charakter, dominuje produkcja owoców miękkich i warzyw oraz sadownictwo. W latach ostatnich istotnego znaczenia nabrała też, stale rozwijająca się, produkcja pomidora szklarniowego.  Od kilku lat można zaobserwować dynamiczny rozwój przemysłu związanego z przetwórstwem płodów rolnych, owoców i warzyw. Funkcjonują tutaj m.in. dwie chłodnie. Bazę ekonomiczną gminy tworzy ok. 400 podmiotów gospodarczych. Przeważa działalność o charakterze usługowym oraz działalność związana z przetwórstwem owoców
i warzyw. Od kilku lat obserwowany jest stały trend wzrostowy liczby podmiotów gospodarczych,
a także ich obecności i zaangażowania na rynku lokalnym i regionalnym. Zjawiska te świadczą to
o korzystnych warunkach dla prowadzenia działalności gospodarczej, zarówno w kontekście formalno – prawnym, jak i stworzonemu przez władze samorządowe klimatowi sprzyjającemu aktywności ekonomicznej.

 

Gmina jest jednym z punktów na szlaku architektury sakralnej, biegnącego z Kraśnika przez Kazimierz Dolny, Lublin, Chełm i Zamość. Do czołowych zabytków należy zaliczyć Kościół Parafialny św. Trójcy w Chodlu ufundowany  przez Bernarda Maciejowskiego w 1530 roku oraz pozostałości kościoła pojezuickiego p.w. M.B. Loretańskiej. Stała przy nim wzniesiona w 1616 roku kaplica, a w niej znajdował się uważany za cudowny obraz Marki Bożej Loretańskiej.

 

Przebiega tędy również szlak rowerowy o nazwie „Dolina Chodelki”, którego długość wynosi ok. 51 km. Prowadzi on przez teren Chodelskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, obejmującego dolinę rzeki Chodelki, która zaliczana jest do najczystszych i najpiękniejszych obszarów na Lubelszczyźnie. Na terenie gminy znajduje się zespół dwóch stawów o potencjale rekreacyjnym. Otoczone są one lasami sosnowymi, co tworzy swoisty klimat, wpływająco kojąco na górne drogi oddechowe.

 

Największe możliwości dla potencjalnych inwestorów związane są z przemysłem rolno
– spożywczym, a głównie chłodniczym ze względu na obfitą bazę surowcową. Aktualnie Gmina posiada w ofercie 15 ha terenów inwestycyjnych, z czego 10 ha stanowi własność gminy. Preferowane typy inwestycji to: przetwórstwo spożywcze, turystyka oraz obiekty składowe
i magazynowe.

 

 

 

GMINA LUBARTÓW– lider projektu

 

L.p.

Kategoria informacji

Opis

1.

Liczba mieszkańców (stan na 31.12.2010)

10 667 osób

2.

Powierzchnia (km2)

158,9

3.

Dane teleadresowe

telefon:

+48 81 855 35 86

fax:

+48 81 854 59 01

e-mail:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

strona www:

www.gmina-lubartow.pl

4.

Kontakt dla inwestorów

Referat Centrum Obsługi Inwestora,

Urząd Gminy Lubartów

ul. Lubelska 18A

21-100 Lubartów

telefon:

+48 81 855 69 39

fax:

+48 81 854 59 01

e-mail:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

5.

Profil gospodarczy gminy

Gmina położona jest w powiecie lubartowskim, w odległości ok. 25 km od stolicy województwa
- Lublina. Dzięki lokalizacji przy drodze krajowej nr 19, posiada dobrą dostępność komunikacyjną
w układzie regionalnym i krajowym. Gmina otacza miasto Lubartów pierścieniem o szerokości od
3 do 10 km, co stwarza możliwość rozwoju lokalnych podmiotów gospodarczych w kierunku obsługi strefy miejskiej oraz gwarantuje łatwy dostęp do instytucji i obiektów zlokalizowanych na terenie samego miasta.

 

Pomimo, iż Gmina ma charakter rolniczy, na przestrzeni ostatnich kilku lat odnotowuje się wysoką dynamikę przyrostu liczby podmiotów gospodarczych, co świadczy o sprzyjających warunkach dla prowadzenia działalności gospodarczej. Na koniec 2010 roku funkcjonowało tutaj ok. 600 podmiotów gospodarczych. Na uwagę zasługuje fakt, iż w ciągi ostatnich pięciu lat zrealizowano ponad 1000 prywatnych inicjatyw budowlanych. Takie tempo jest wyjątkowe, nie tylko w skali Lubelszczyzny.

 

Zlokalizowany jest tutaj Kozłowiecki Park Krajobrazowy (powierzchnia ponad 4000 ha), w ramach którego wydzielono rezerwat przyrody „Kozie Góry” w celu ochrony stanowisk dębu bezszypułkowego poza granicami jego zasięgu. Na terenie parku funkcjonuje dworek myśliwski „Stary Tartak” – kwatera dla myśliwych i wielbicieli przyrody. Obszar ten jest także atrakcyjnym miejscem turystyki rowerowej (wyznaczone są tutaj ścieżki rowerowe).

 

Gmina posiada aktualny plan zagospodarowania przestrzennego, w ramach którego wyznaczono ok. 50 ha terenów inwestycyjnych z przeznaczeniem na: przemysł, bazy, składy oraz rzemiosło
i usługi publiczne a także usługi turystyczne. Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych, w ścisłej współpracy z Marszałkami Województw Lubelskiego przyznała  terenom inwestycyjnym
w Gminie Lubartów, położonych w miejscowościach Chlewiska i Nowodwór, tytuł Laureata ogólnopolskiego konkursu "Grunt na medal 2008".

 

Obsługą inwestorów zajmuje się Centrum Obsługi Inwestora, którego celem jest wspieranie
i stymulowanie napływu inwestycji zewnętrznych oraz udzielanie wsparcia lokalnym przedsiębiorcom. Jest miejscem pierwszego kontaktu dla zainteresowanych inwestowaniem na terenie gminy.

 

 

GMINA OSTRÓWEK

 

L.p.

Kategoria informacji

Opis

1.

Liczba mieszkańców (stan na 31.12.2010)

4219

2.

Powierzchnia (km2):

8999

3.

Dane teleadresowe

Urząd Gminy Ostrówek

21-102 Ostrówek

telefon:

+48 81  856 20 02

fax:

+48 81 856 20 02

e-mail:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

strona www:

www.ostrowek.pl

4.

Kontakt dla inwestorów

Imię i nazwisko osoby lub nazwa referatu pełniącego funkcję Punktu Obsługi Inwestora

Urząd Gminy Ostrówek

21-102 Ostrówek

telefon:

+48 81  856 20 02

fax:

+48 81  856 20 02

e-mail:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

5.

Profil gospodarczy gminy

Gmina położona jest na terenie powiatu lubartowskiego, w odległości ok. 45 km od stolicy województwa – Lublina. Przez teren gminy przebiega droga wojewódzka nr 815, która tworzy powiązania komunikacyjne do drogi krajowej nr 19, a w przeciwnym kierunku do przejścia drogowego w Sławatyczach.

 

Przez gminę przepływa rzeka Wieprz oraz odcinek Tyśmienicy, dopływu Wieprza.  W rejonie miejscowości Żurawiniec w rozległej dolinie znajduje się Wieprzysko - dawne koryto Wieprza. Cały ten pas uznany został za korytarz ekologiczny. Stwierdzono tutaj obecność 43 gatunków roślin chronionych i rzadkich w skali kraju. Występująca tutaj fauna jest charakterystyczna dla tego typu obszarów. Imponująca jest różnorodność ptaków, spotkać tu można drapieżną pustułkę
i myszołowa zwyczajnego, a w okresie zimowym na łabędzia krzykliwego oraz inny gatunek tego rzadkiego ptaka - łabędzia niemego.

 

Profil gospodarczy obszaru ma charakter typowo rolniczy, dominują niewielkie gospodarstwa rolne o tradycyjnych kierunkach produkcji. Wśród podmiotów gospodarczych przeważają małe firmy
o zróżnicowanym profilu, w tym sekcje: handel i naprawy oraz budownictwo.

 

Do najciekawszych obiektów historycznych zaliczyć należy park podworski w Dębicy, zabytkową aleję lipową w Ostrówku – Kolonii, a także obiekty sakralne: kościół parafialny p.w. św. Józefa
w Leszkowicach oraz kościół parafialny p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej w Ostrówku. Na terenie gminy znajdują się również miejsca pamięci, dokumentujące najważniejsze wydarzenia
z historii gminy. Do najważniejszych należą płyty pamiątkowe w miejscowościach: Ostrówek
– Kolonia i Dębica – Kolonia. Licznie występują tutaj również malownicze kapliczki przydrożne.

 

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego obszaru funkcjonalnego planowanego
w przeszłości do realizacji Regionalnego Portu Lotniczego „Lublin-Niedźwiada”, znajdują się następujące tereny inwestycyjne: tereny komunikacji wewnętrznej, tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, tereny zabudowy usługowej i produkcyjnej, tereny urządzeń obsługi komunikacji samochodowej, tereny torów kolejowych do obsługi planowanego lotniska. Wskazany obszar ma powierzchnię około 230 ha, w tym 3,5 ha stanowią tereny przeznaczone do zabudowy usługowej. Około 100 ha stanowi własność Samorządu Województwa Lubelskiego, pozostałe grunty to własność prywatna. Aktualnie obszar ten czeka na potencjalnych inwestorów.

 

Ponadto w zaktualizowanym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy została wydzielona część gruntów pod obszary przemysłu
i składów we wsiach: Antoniówka (ok. 20 ha), Cegielnia (ok. 8 ha), Kamienowola (ok. 25 ha) oraz pod obszary usług publicznych w miejscowościach: Cegielnia (ok. 10 ha), Ostrówek – Kolonia (ok. 35 ha), Tarkawica (ok. 2 ha), Luszawa – (ok. 0,5 ha).

 

 

 

GMINASERNIKI

 

L.p.

Kategoria informacji

Opis

1.

Liczba mieszkańców (stan na 31.12.2010)

4910

2.

Powierzchnia (km2)

75,4

3.

Dane teleadresowe

Urząd Gminy Serniki

Serniki 1A,

21-107 Serniki

telefon:

+48 81 855 04 50

fax:

+ 48 81 855 04 56

e-mail:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

strona www:

www.serniki.eurzad.eu

4.

Kontakt dla inwestorów

Krzysztof Tołubiński

Urząd Gminy Serniki

21-107 Serniki

telefon:

+ 48 81 855 04 62

fax:

+48 81 855 04 56

e-mail:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

5.

Profil gospodarczy gminy

Gmina Serniki położona jest na terenie powiatu lubartowskiego, w odległości ok. 23 km od stolicy województwa – Lublina. Ważnym atutem gminy jest jej podmiejskie położenie, w sąsiedztwie miasta powiatowego Lubartowa, który jest ośrodkiem rozwoju o randze ponadlokalnej.

 

Na terenie gminy brak dróg wojewódzkich i krajowych, niemniej w niewielkiej odległości przebiega droga krajowa nr 19, łącząca Lublin, Rzeszów i Białystok, która zapewnia otwartość komunikacyjną i stosunkowo łatwy dostęp do głównych szlaków drożnych o randze regionalnej i krajowej.

 

Licznie występują złoża piasków, żwirów i pospółki, stąd obecność tutaj kopalni i przedsiębiorstw budowlanych. Stwierdzono także obecność pokładów węgla kamiennego.

 

Profil gospodarczy obszaru ma charakter typowo rolniczy, dominują niewielkie gospodarstwa rolne o tradycyjnym profilu produkcji. Bazę ekonomiczną gminy tworzyły prawie 200 podmiotów gospodarczych, z czego zdecydowana większość zaliczana jest do sektora prywatnego. Podstawową formą aktywności ekonomicznej mieszkańców są małe firmy o zróżnicowanym profilu, dominują podmioty gospodarcze o charakterze handlowo – usługowym. Wyraźnie dominuje zatrudnienia w sekcjach: handel i naprawy oraz budownictwo.

 

Gmina posiada duży potencjał przyrodniczy, który może wykorzystany być do rozwoju turystyki. Charakterystyczna dla tego obszaru jest odznaczająca się dużymi walorami krajobrazowymi dolina Wieprza, która podlega ochronie jako regionalny korytarz ekologiczny. Szata roślinna jest zróżnicowana. Największymi walorami florystycznymi odznacza się zachodnia część gminy,
w której panują zbiorowiska roślinności łąkowej i leśnej, a także zbiorowiska wodne i szuwarowe.

 

Do najciekawszych zabytków należą: Zespół Kościoła Parafialnego p.w. św. Marii Magdaleny (1758 – 1766) zaprojektowany przez Jakuba Fontanę, kaplica cmentarna (1856), a także pozostałości zespołu dworskiego (XVIII – XIX wiek) w Sernikach. Licznie występują również kapliczki przydrożne.

 

Aktualnie gmina prowadzi intensywne prace związane z aktualizacją koncepcji zagospodarowania przestrzennego, a także przygotowywania terenów inwestycyjnych, które w niedalekiej przyszłości udostępnione zostaną inwestorom. Ze względu na uwarunkowania przestrzenne (rzeka Wieprz),
a także planowany rozwój funkcji turystycznych, preferowane na terenie gminy typy inwestycji to inicjatywy niezbyt uciążliwe dla środowiska, w tym przemysł (w ograniczonym zakresie), bazy, składy oraz rzemiosło i usługi publiczne a także usługi turystyczne.

 

 

GMINA SIENNICA RÓŻANA

 

L.p.

Kategoria informacji

Opis

1.

Liczba mieszkańców (stan na 31.12.2010)

4 288

2.

Powierzchnia (km2):

98,4

3.

Dane teleadresowe

Urząd Gminy Siennica Różana

Siennica Różana 265A

22-304 Siennica Różana

telefon:

+48 82 575 92 81

fax:

+48 82 575 99 00

e-mail:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

strona www:

www.siennica.pl

4.

Kontakt dla inwestorów

Bogusław Mochniej

Urząd Gminy Siennica Różana

Siennica Różana 265A

22-304 Siennica Różana

telefon:

+48 82 575 99 03

fax:

+48 82 575 99 00

e-mail:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

5.

Profil gospodarczy gminy

Gmina położona jest na terenie powiatu krasnostawskiego nad rzeką Siennicą. Przebiega tędy droga wojewódzka nr 843, która zapewnia dobre połączenia komunikacyjne w kierunku Chełma
i Zamościa.

 

Wysoka jakość środowiska oraz dobre warunki glebowe dominują profil gospodarczy obszaru. Podstawowym kierunkiem aktywności gospodarczej jest rolnictwo, w wielu przypadkach z udziałem produkcji ekologicznej. Podmioty gospodarcze działające na terenie gminy są w znacznej mierze zorientowane na branżę otoczenia rolnictwa lub związane są z budownictwem oraz różnego typu usługami skierowanymi przede wszystkim na rynek lokalny.

 

Działalność samorządu gminnego wielokrotnie była zauważana i nagradzana przez różne gremia. W 2006 roku gmina zajęła  III miejsce w Rankingu Gmin Lubelszczyzny za działania w obszarze zarządzania oświatą, pozyskiwaniem środków unijnych oraz profesjonalnej administracji samorządowej. Rok później otrzymała certyfikat „Gmina Przyjazna Inwestorowi”, co potwierdza aspiracje w kierunku aktywnego pozyskiwania inwestorów zewnętrznych.

 

Na terenie gminy znajdują się trzy parki podworskie o łącznej powierzchni 15,3 ha. W licznych kompleksach leśnych oraz wspomnianych parkach obficie występują chronione gatunki roślin,
w tym: zawilec wielokwiatowy i obuwnik pospolity. Najcenniejszym elementem fauny jest żółw błotny wpisany do Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt. Na uwagę zasługują również rzadkie gatunki ptaków drapieżnych. Wśród zabytków na szczególną uwagę zasługują: Kościół Wniebowzięcia NMP (połowa XIX wieku) oraz  dwór w starym parku w Siennicy Różanej (XIX wiek),  budynek dawnego dworuw Wierzchowinach (XIX/XX wiek) oraz zespół dworski
w miejscowości Zagrodzie (XVIII wiek).

 

Działa tutaj Stowarzyszenie Gospodarstw Gościnnych Doliny Siennica Różana i Wzgórz Okolicznych, które oferują wspaniałą, tradycyjną kuchnię na bazie produktów ekologicznych, możliwość kąpieli i wędkowania, a także zbierania grzybów oraz spacerów po siennickich wzgórzach.

 

Aktualne studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego wyznacza na terenie gminy ok. 70 ha terenów inwestycyjnych, które zlokalizowane są na terenie miejscowości Siennica Królewska Duża, Siennica Różana oraz Zagroda. Wskazane tereny posiadają dobry dostęp do szlaków komunikacyjnych oraz podstawowych mediów. Przeznaczenie gospodarcze tych obszarów to przede wszystkim inwestycje w branży turystycznej, a także skup i przetwórstwo płodów rolnych. Ze względu na uwarunkowania ekologiczne, a także planowany rozwój funkcji turystycznych, preferowane na terenie gminy typy inwestycji nie powinny być nadmiernie uciążliwe dla środowiska.

 

 

 

GMINA SOSNOWICA

 

L.p.

Kategoria informacji

Opis

1.

Liczba mieszkańców (stan na 31.12.2010)

2634

2.

Powierzchnia (km2)

172,3

3.

Dane teleadresowe

Urząd Gminy Sosnowica

ul. Spokojna 10

21-230 Sosnowica

telefon:

+48 82 591 21 52

fax:

+48 82 591 21 52

e-mail:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

strona www:

www.sosnowica.pl

4.

Kontakt dla inwestorów

Urząd Gminy Sosnowica

Ul. Spokojna 10

21-230 Sosnowica

telefon:

+48 82 591 21 52

fax:

+48 82 591 21 52

e-mail:

www.sosnowica.pl

5.

Profil gospodarczy gminy

Gmina położona jest w południowej części powiatu parczewskiego, na terenie Pojezierza Łęczyńsko - Włodawskiego i Polesia Lubelskiego. Przez jej teren przebiegają dwie drogi wojewódzkie: nr 819 Parczew – Kołacze – Łowcza – Wola Uhruska oraz nr 820 Sosnowica Dwór
– Łęczna, które zapewniają zewnętrzne połączenia komunikacyjne o randze regionalnej i krajowej.

 

Gmina posiada wiele walorów środowiskowych. Stanowią je wyjątkowe zasoby naturalne,
a w szczególności duże kompleksy leśne o mieszanym drzewostanie oraz liczne naturalne
i sztuczne zbiorniki wodne. Zlokalizowane są tutaj obszary chronione, wśród których na szczególną uwagę zasługuje Międzynarodowy Rezerwat Biosfery „Polesie Zachodnie” o łącznej powierzchni 200 tysięcy km2 (obejmuje obszar całej gminy), a także fragmenty Poleskiego Parku Narodowego.

 

Do najciekawszych obiektów zabytkowych należy zaliczyć: zespół rezydencyjny (XVIII wiek),  zespół kościelny (XVIII wiek), prawosławna cerkiew pod wezwaniem Świętych Apostołów Piotra
i Pawła (XIX wiek) w Sosnowicy, pozostałości dawnego założenia dworskiego Krasowskich
w Pieszowoli (XVIII-XX wiek), drewniany wiatrak- koźlak w Górkach, a także „Rybakówka”
– dworek zarządcy stawów rybackich z pozostałościami niewielkiego parku krajobrazowego (początek XX wieku).

 

Profil gospodarczy obszaru ma charakter typowo rolniczy, dominują niewielkie gospodarstwa rolne o tradycyjnym profilu produkcji. Bazę ekonomiczną gminy tworzy ok. 130 podmiotów gospodarczych, z czego zdecydowana większość zaliczana jest do sektora prywatnego. Podstawową formą aktywności ekonomicznej mieszkańców są małe firmy o profilu handlowo
– usługowym. Wyraźnie widać dominację zatrudnienia w sekcjach handel i naprawy a także łowiectwo, leśnictwo i rybactwo oraz przetwórstwo przemysłowe.

 

Gmina dysponuje terenami inwestycyjnymi m.in. w miejscowościach: Sosnowica, Górki i Zieńki. Aktualnie trwają prace nad zmianą koncepcji zagospodarowania przestrzennego gminy, czego efektem będzie również wydzielenie nowych obszarów przeznaczonych pod inwestycje. Ze względu na specyficzne uwarunkowania środowiskowe, preferowane na terenie gminy typy inwestycji to: przetwórstwo spożywcze oraz działalność okołorolnicza, a także przemysł drzewny oraz turystyka.

Projekt został współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013.