Get Adobe Flash player
  Urząd Gminy Siennica Różana
Siennica Różana 265 A
22-304 Siennica Różana 
    tel. 82 575-92-81
fax. 82 575-99-00
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
    Godziny urzędowania:
poniedziałek-piątek 7.30-15.30
Konto: 83 8200 1021 2003 2100 0606 0029
                                          Biuletyn
Informacji
Publicznej

Ogłoszenia

Nowe zasady programu Rodzina 500+

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siennicy Różanej informuje

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siennicy Różanej informuje, że wypłata świadczeń wychowawczych 500+, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń z pomocy społecznej nastąpi w dniu 18.04.2019r.

Harmonogram pracy Terapeuty, Psychologa oraz Specjalisty w zakresie przemocy domowej.

Harmonogram pracy Terapeuty ds. uzależnień mgr Magdaleny Typiak

 w roku 2019 (2 x w miesiącu –środa) w godz. 1230-1430

 

Dni Pracy

Miesiąc

6-20

Luty

6-20

Marzec

3-17

Kwiecień

8-22

Maj

5-19

Czerwiec

3-17

Lipiec

7-21

Sierpień

4-18

Wrzesień

2-16

Październik

6-20

Listopad

4-18

Grudzień

 

Harmonogram pracy Specjalisty w zakresie przemocy domowej mgr Anny Domańskiej w roku 2019 (poniedziałki) w godz. 1230-14.30

 

Dzień

Miesiąc

04

Luty

04

Marzec

01

Kwiecień

06

Maj

03

Czerwiec

01

Lipiec

05

Sierpień

02

Wrzesień

07

Październik

04

Listopad

03

Grudzień

 

Harmonogram pracy Psychologa mgr Małgorzaty Pawlak w roku 2019 (czwartki)  w godz. 1200-1400

Dzień

Miesiąc

14

Marzec

11

Kwiecień

09

Maj

13

Czerwiec

11

Lipiec

08

Sierpień

12

Wrzesień

10

Październik

14

Listopad

12

Grudzień

Specjaliści przyjmują mieszkańców gminy Siennica Różana w Gminnym Punkcie Konsultacyjnym Przeciwdziałania Przemocy i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, który znajduje się w Ośrodku Pomocy Społecznej.

INFORMACJA W SPRAWIE WNIOSKÓW O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH, ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH NA NOWE OKRESY ZASIŁKOWE 2018/2019

 Jeśli wnioskodawca złoży kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek o świadczenie wychowawcze na kolejny okres w terminie do 31 sierpnia, przyznanie i wypłata świadczenia wychowawczego za październik nastąpi do 31 października. Oznacza to, że zostanie zachowana ciągłość wypłat świadczenia także od pierwszego miesiąca nowego okresu. Złożenie wniosku we wrześniu spowoduje, że ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego i jego wypłata za październik i listopad nastąpi nie później niż do 30 listopada. W przypadku gdy wniosek zostanie złożony w październiku, przyznanie i wypłata świadczenia wychowawczego za październik, listopad i grudzień nastąpi nie później niż do 31 grudnia. Gdy wniosek zostanie złożony w listopadzie, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczeń przysługujących od miesiąca złożenia wniosku, następuje do dnia 31 stycznia następnego roku.

Czytaj więcej...

Program „Dobry Start” to inwestycja w edukację polskich dzieci.

Program „Dobry Start” to inwestycja w edukację polskich dzieci.

 

To 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Wsparcie otrzymać może 4,6 mln uczniów. Koszt realizacji świadczenia szacuje się na ok. 1,4 mld zł rocznie.

 

Rodziny otrzymają wsparcie bez względu na dochód.

 

Czytaj więcej...

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

   I. Wskazanie administratora

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siennicy Różanej, Siennica Różana 265A, 22-304 Siennica Różana

  II. Wskazanie inspektora ochrony danych

Inspektorem ochrony danych jest: Małgorzata Chadaj

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; adres do korespondencji: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siennicy Różanej, Siennica Różana 265A, 22-304 Siennica Różana

III. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siennicy Różanej przetwarza Pani/ Pana dane osobowe w celach:

 • przetwarzanie jest niezbedne do wypełnienia obowiazku prawnego ciążącego na administratorze,
 • ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych,
 • ustalenia prawa do świadczeń wychowawczych,
 • ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
 • ustalenia prawa do swiadczeń z pomocy społecznej,
 • ustalenia prawa do Karty Dużej Rodziny,
 • prowadzenia postepowań w zwiazku z procedurą Niebieskiej Karty,
 • w innych przypadkach Pani/ Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

IV. Obowiązek podania danych osobowych

Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne do ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń z pomocy społecznej, KDR oraz prowadzenia postępowań z procedury Niebieskiej Karty. W przypadku niepodania danych osobowych ustalenie prawa do w/w świadczeń i prowadzenia postępowań jest niemożliwe.

 V. Informacje o odbiorcach Pani/ Pana danych osobowych

W zwiazku z przetwarzaniem Pani/ Pana danych osobowych w celach wskazanych w pkt III, Pani/ Pana dane osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom bądź kategoriom odbiorców:

 • organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa np. policja, sąd, prokuratura, urząd skarbowy, komornik sądowy.
 1. VI.  Pozyskiwanie danych osobowych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą

Administrator pozyskuje Pani/Pana dane osobowe tj. dane z rejstru PESEL, dane o dochodach w systemie informatycznym MF, dane o ubezpieczeniu w systemie informatycznym ZUS, dane o bezrobociu w AC Rynek Pracy, dane o firmie w CEIDG, danych w systemie informatycznym KRUS, dane o niepełnosprawności z EKSMOoN, dane z Centralnej Bazy Beneficjentów, dane podmiotów w systemie KRS - z systemu Emp@tia.

VII. Okresy przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zadań wskazanych w pkt III celów, a po tym czasie przez okres w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.

VIII. Prawa osoby, której dane dotyczą

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siennicy Różanej zapewnia Panią/ Pana, że wszystkim osobom, których dane osobowe są przetwarzane w GOPS w Siennicy Różanej, przysługują odpowiednie prawa wynikające z RODO. W związku z tym, przysługują Pani/ Panu  następujące prawa:

 • prawo do dostępu do swoich danych osobowych, w tym do uzyskania kopii tych danych;
 • prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych soobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”)
 • prawo do żądania ograniczenia przetwaraznia danych osobowych;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 • prawo do przenoszenia danych.

IX. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

W zakresie, w jakim udzieliła Pani/ Pan zgody na przetwarzanie danych sobowoych, przysługuje Pani/ Panu prawo do jej cofnięcia. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

  X. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

W przypadku gdy uzna Pani/ Pan, iż przetwarzanie przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siennicy Różanej Pani/ Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/ Panu prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

 

 

Dane Administratora

 

Administrator

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOLECZNEJ W SIENNICY RÓŻANEJ

 

Adres:

SIENNICA RÓŻANA 265A, 22-304 SIENNICA RÓŻANA

 

Telefon/Fax:

82 575 92 16

 

E-mail:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Strona www.

http://www.siennica.pl/index.php/gops

 

Strona BIP

https://ugsiennicarozana.bip.e-zeto.eu/jednostkiorganizacyjne

 

NIP, REGON

NIP 564-10-19-935, REGON  002682498

Inspektor Ochrony Danych

MAŁGORZATA CHADAJ

 

Adres:

SIENNICA RÓŻANA 265A, 22-304 SIENNICA RÓŻANA

 

Telefon stacjonarny

82 575 92 16

 

Telefon komórkowy

_

 

E-mail:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

Zarządzenie Kierownika GOPS w Siennicy Różanej

Nowa forma Karty Dużej Rodziny

Z dniem 1 stycznia 2018 roku Karta Dużej Rodziny uzyskała nową formę dokumentu elektronicznego. Jest to e-dokument, umożliwiający członkom rodzin wielodzietnych korzystanie z przysługujących im uprawnień, w tym zniżek ustawowych.

Karty w formie elektronicznej udostępniane są posiadaczom w przeciągu kilku minut od momentu pozytywnego rozpatrzenia wniosku i wysłania zamówienia na Karty.

Dotychczasowi posiadacze KDR również mogą ubiegać się o jej wydanie w wersji elektronicznej. Wnioskowanie od razu o obie formy Karty wiąże się z brakiem obowiązku ponoszenia opłaty za domówienie drugiej formy. Zwolnione z opłaty są również rodziny, dla których wniosek o KDR został złożony przed 1 stycznia 2018 r. i dla których wniosek o domówienie KDR w formie elektronicznej zostanie złożony najpóźniej do 31.12.2019 r.

Karty Dużej Rodziny w formie elektronicznej są atrakcyjnym narzędziem, które w znacznym stopniu ułatwiają rodzinom wielodzietnym korzystanie z przysługującym im zniżek.

Wnioskowanie o Kartę elektroniczną nie jest trudne. Na poniższych stronach internetowych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej znajdują się wyczerpujące informacje dotyczące wnioskowania o KDR w formie elektronicznej:

 

https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/dla-swiadczeniobiorcow/rodzina/karta

https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/karta-duzej-rodziny/

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siennicy Różanej ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko: pracownik socjalny

Siennica Różana, 22.11.2017 r.          

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siennicy Różanej

ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko: pracownik socjalny

 

1. Nazwa i adres jednostki: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siennicy Różanej, Siennica Różana 265A, 22-304 Siennica Różana

 2. Określenie stanowiska: Pracownik socjalny

Czytaj więcej...

Uwaga - nowe okresy zasiłkowe dla świadczeń rodzinnych, 500+ i funduszu alimentacyjnego

INFORMACJA W SPRAWIE WNIOSKÓW O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH,  ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH NA NOWE OKRESY ZASIŁKOWE

Jeśli wnioskodawca złoży kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek o świadczenie wychowawcze na kolejny okres w terminie do 31 sierpnia, przyznanie i wypłata świadczenia wychowawczego za październik nastąpi do 31 października. Oznacza to, że zostanie zachowana ciągłość wypłat świadczenia także od pierwszego miesiąca nowego okresu. Złożenie wniosku we wrześniu spowoduje, że ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego i jego wypłata za październik i listopad nastąpi nie później niż do 30 listopada. W przypadku gdy wniosek zostanie złożony w październiku, przyznanie i wypłata świadczenia wychowawczego za październik, listopad i grudzień nastąpi nie później niż do 31 grudnia. Gdy wniosek zostanie złożony w listopadzie, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczeń przysługujących od miesiąca złożenia wniosku, następuje do dnia 31 stycznia następnego roku.

Czytaj więcej...

Pomoc dla osób uzależnionych behawioralnie

Promujemy telefon dla osób uzależnionych behawioralnie (hazard, zakupy, praca, seks, nowe technologie, kompulsywne objadanie się). Dzwoniąc pod ten telefon można uzyskać informacje na temat uzależnień behawioralnych, poradę i wsparcie.

Czytaj więcej...

Zniesiony nakaz utrzymywania drobiu lub innych ptaków w gospodarstwie

 POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII W KRASNYMSTAWIE

w związku z wejściem w życie w dniu 06.04.2017r. rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków informuje że zostaje zniesiony nakaz utrzymywania drobiu lub innych ptaków w gospodarstwie, w szczególności w zamkniętych obiektach budowlanych lub innych miejscach w sposób uniemożliwiający kontakt z drobiem lub innymi ptakami utrzymywanymi w innych gospodarstwach oraz ograniczający ich kontakt z ptakami dzikimi.

Czytaj więcej...

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia rodzinne.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego - wnioski na nowy okres zasiłkowy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siennicy Różanej informuje, że od dnia 01.08.2016 r. rozpoczyna przyjmowanie wniosków na świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy trwający od dnia 01.10.2016 r. do dnia 30.09.2017 r.

 

Czytaj więcej...

Stowarzyszenie Osób z Niepełnosprawnością Zbyszko w Chełmie

Stowarzyszenie Osób z Niepełnosprawnością i Ich Przyjaciół Zbyszko w Chełmie przedstawia informacje o realizowanych działaniach na rzecz aktywizacji osób niepełnosprawnych. 

 

Plakat 1 - kliknij

Plakat 2 - kliknij

Plakat 3 - kliknij

INFORMACJA O MOŻLIWOŚCIACH FINANSOWEGO WSPARCIA W ZAKRESIE TWORZENIA LOKALI SOCJALNYCH, MIESZKAŃ CHRONIONYCH, NOCLEGOWNI I DOMÓW DLA BEZDOMNYCH

 

 

 

Pod koniec 2006 roku powstał pakiet rozwiązań o charakterze prawno-ekonomicznym służący wsparciu samorządów gmin i organizacji pożytku publicznego, podejmujących się zadań w zakresie budownictwa socjalnego:

 

Czytaj więcej...