Get Adobe Flash player
  Urząd Gminy Siennica Różana
Siennica Różana 265 A
22-304 Siennica Różana 
    tel. 82 575-92-81
fax. 82 575-99-00
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
    Godziny urzędowania:
poniedziałek-piątek 7.30-15.30
Konto: 83 8200 1021 2003 2100 0606 0029
                                          Biuletyn
Informacji
Publicznej

Ogłoszenia

INFORMACJA O MOŻLIWOŚCIACH FINANSOWEGO WSPARCIA W ZAKRESIE TWORZENIA LOKALI SOCJALNYCH, MIESZKAŃ CHRONIONYCH, NOCLEGOWNI I DOMÓW DLA BEZDOMNYCH

 

 

 

Pod koniec 2006 roku powstał pakiet rozwiązań o charakterze prawno-ekonomicznym służący wsparciu samorządów gmin i organizacji pożytku publicznego, podejmujących się zadań w zakresie budownictwa socjalnego:

 

 

1. Ustawa z dnia 8 grudnia 2006ro finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych (Dz. U. z 2006r., Nr 251, poz. 1844).

Ustawa określa zasady udzielania finansowego wsparcia podmiotom realizującym przedsięwzięcia polegające na tworzeniu zasobu lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych. Źródłem finansowego wsparcia jest Fundusz Dopłat, wydzielony w Banku Gospodarstwa Krajowego.

 

 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 października 2009 r. w sprawie finansowego wsparcia na tworzenie noclegowni i domów dla osób bezdomnych - delegacja ustawowa przepisu art. 20 (ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych) dotycząca określenia szczegółowego trybu oraz terminów składania i rozpatrywania wniosków o udzielenie finansowego wsparcia w Banku Gospodarstwa Krajowego.

 

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 lipca 2009 r. w sprawie finansowego wsparcia na tworzenie lokali socjalnych, mieszkań chronionych i lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy niestanowiących lokali socjalnych (Dz.U. z 2009r., Nr 120, poz. 1001) delegacja ustawowa przepisu art. 19 (ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych).

 

 

Obsługa programu wsparcia budownictwa socjalnego  została powierzona Bankowi Gospodarstwa Krajowego

Celem rządowego programu finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego jest zwiększenie zasobu lokali oraz pomieszczeń służących zaspokajaniu potrzeb osób najuboższych.

Program finansowany jest ze środków Funduszu Dopłat, a jego obsługę prowadzi BGK.

 

Do zadań BGK należy:

ü  przyjmowanie dwa razy w roku wniosków o finansowe wsparcie, ich ocena formalna i punktowa,

ü  powiadamianie inwestorów, którzy złożyli wnioski, o wynikach oceny punktowej oraz decyzji BGK o przyznaniu wsparcia,

ü  zawieranie z inwestorami umów o udzielenie finansowego wsparcia,

ü  dokonywanie wypłat środków finansowych,

ü  monitorowanie przedsięwzięć objętych finansowym wsparciem w zakresie spełnienia warunków umownych,

ü  sprawdzanie prawidłowości rozliczenia udzielonego wsparcia po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia,

ü  publikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej (na stronie www.bgk.pl) informacji o programie.

 

O bezzwrotną dotację mogą ubiegać się:

ü  Gminy – podstawowe jednostki samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.).

ü  Spółki gminne – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjne, w których gmina lub gminy dysponują odpowiednio ponad 50% głosów na zgromadzeniu wspólników lub na walnym zgromadzeniu, niedziałającą w formie towarzystwa budownictwa społecznego.

ü  Związki międzygminne - związki międzygminne, o których mowa w art. 64 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) . Związki międzygminne tworzone są przez gminy w celu wspólnego wykonywania zadań publicznych. 

ü  Powiaty – jednostki samorządu terytorialnego II stopnia, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595, z późn. zm.).

ü  Organizacje pożytku publicznego - podmioty, którym przysługuje status organizacji pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, z późn. zm.).

 

Przeznaczenie środków

Bezzwrotna dotacja może zostać udzielona na:


utworzenie lokali socjalnych
 – są to lokale nadające się do zamieszkania ze względu na wyposażenie i stan techniczny, których powierzchnia pokoi przypadająca na członka gospodarstwa domowego najemcy nie może być mniejsza niż 5 m2, a w wypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego 10 m2, przy czym lokal ten może być o obniżonym standardzie, z jednoczesnym uwzględnieniem wyposażenia, o którym mowa w § 9 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 29 lipca 2009 r.;

utworzenie mieszkań chronionych – są to mieszkania przeznaczone dla osób z zaburzeniami psychicznymi, opuszczających pieczę zastępczą (rodzina zastępcza, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, zakład dla nieletnich), a także dla cudzoziemców. Mieszkania te są przeznaczone dla osób, które ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebują wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu, ale nie wymagają usług w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki - art. 53 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.);
utworzenie lokali komunalnych – są to lokale wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu gminy niestanowiące lokali socjalnych lub mieszkań chronionych;
zakup byłych mieszkań zakładowych – mieszkania stanowiące przed dniem 7 lutego 2001 r. własność przedsiębiorstw państwowych i spółek handlowych, w których Skarb Państwa był podmiotem dominującym w rozumieniu przepisów o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych;

utworzenie noclegowni – są to budynki lub wyodrębnione części budynków przeznaczone do udzielania noclegu osobom bezdomnym;

utworzenie domów dla bezdomnych - są to budynki lub wyodrębnione części budynków przeznaczone do udzielania całodobowego schronienia osobom bezdomnym.


W ramach programu finansowane mogą być następujące przedsięwzięcia:

ü  budowa budynku w tym rozbudowa lub nadbudowa (na nieruchomości stanowiącej własność inwestora lub będącej w jego użytkowaniu wieczystym)*,

ü  remont lub przebudowa budynku lub części takiego budynku (będącego własnością inwestora i przeznaczonego na pobyt ludzi) *,

ü  zmiana sposobu użytkowania budynku albo części takiego budynku (będącego własnością inwestora)*, wymagająca dokonania remontu lub przebudowy,

ü  kupno lokali mieszkalnych lub budynku mieszkalnego,

ü  kupno lokali mieszkalnych lub budynku mieszkalnego połączone z ich remontem,

ü  pokrycie części kosztów przedsięwzięcia polegającego na tworzeniu lokali mieszkalnych przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego (TBS).

przedsięwzięcie mające na celu utworzenie mieszkań chronionych może być realizowane w przypadku powiatów albo organizacji pożytku publicznego także na nieruchomości stanowiącej własność powiatu, organizacji pożytku publicznego, gminy lub Skarbu Państwa; przedsięwzięcie mające na celu utworzenie noclegowni lub domów dla bezdomnych może być realizowane na nieruchomości stanowiącej własność albo będącej w użytkowaniu wieczystym gminy, związku międzygminnego albo organizacji pożytku publicznego.

 

Wysokość wsparcia

Przedsięwzięcie

Lokale socjalne

Mieszkania chronione

Noclegownie i domy dla bezdomnych

Lokale komunalne

                                               Inwestor

 

 Rodzaj przedsięwzięcia

gmina, spółka gminna

gmina, powiat,

gmina, związek międzygminny, organizacje pożytku publicznego

gmina, spółka gminna

budowa, w tym rozbudowa lub nadbudowa budynku

35%

35%1

45%

35%

remont lub przebudowa budynku lub jego części

45%

45%1

55%

45%

zmiana sposobu użytkowania budynku lub jego części

45%

45%1

55%

45%

kupno mieszkania zakładowego

30%

 

 

30%

kupno lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego

35%

35%1

 

35%

kupno + remont lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego

35%

35%1

 

35%

Lokale mieszkalne realizowane   przez TBS

budowa, w tym rozbudowa lub nadbudowa budynku

45%2

45%2

 

45%

remont lub przebudowa budynku

50%2

50%2

 

50%

zmiana sposobu użytkowania budynku

50%2

50%2

 

50%

 

1. także organizacje pożytku publicznego
2. także związki międzygminne

 

Rodzaje kosztów objętych dofinansowaniem

Program przewiduje możliwość dofinansowania następujących rodzajów kosztów przedsięwzięcia:

w przypadku budowy, remontu, przebudowy, zmiany sposobu użytkowania budynku

koszty materiałów i robót budowlanych niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia, w tym koszty wykonania przyłączy technicznych*, obiektów i urządzeń związanych z budynkiem, w tym placów zabaw, śmietników, ogrodzeń, placów postojowych i placów pod śmietniki, przejazdów (dróg) wraz z niezbędnymi zjazdami z drogi publicznej, również w sytuacji, kiedy zjazdy te wykonywane są zgodnie z odrębnymi przepisami poza nieruchomością stanowiącą własność lub będącą w użytkowaniu wieczystym inwestora, 

koszty  wykonania czynności specjalistycznych, w tym koszty projektowania, niezbędnych badań i ekspertyz technicznych, powierzenia pełnienia funkcji inwestora zastępczego, nadzoru i kierowania budową, rozliczania robót budowlanych,

koszty przygotowania terenu

 

w przypadku przedsięwzięcia polegającego na tworzeniu lokali mieszkalnych przez TBS, ww. koszty rozlicza się proporcjonalnie do ilości lokali przypadających inwestorowi, 

 

w przypadku kupna lokali mieszkalnych/budynku mieszkalnego lub kupna lokali mieszkalnych/budynku mieszkalnego połączonego z remontem - cena określona w umowie sprzedaży, koszt remontu.

 

* w rozumieniu przepisów o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków, warunków funkcjonowania systemów elektroenergetycznych, warunków przyłączenia podmiotów do sieci gazowych i urządzeń związanych z budynkiem itp.
 

Koszty przedsięwzięcia obejmują również wartość podatku od towarów i usług, o ile inwestorowi, na podstawie odrębnych przepisów, nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z tym przedsięwzięciem lub zwrotu tego podatku.

 

Warunkiem przyznania bezzwrotnej dotacji jest złożenie kompletnego i poprawnie sporządzonego wniosku o finansowe wsparcie. Wnioski o finansowe wsparcie należy składać w terminach od 1 do 31 marca i od 1 do 30 września każdego roku.

 

Przygotowując wniosek o udzielenie finansowego wsparcia należy mieć na uwadze, że:

ü  z kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia polegającego na budowie, remoncie lub zmianie sposobu użytkowania wyłączono koszt uzbrojenia terenu (budowę sieci), pozostawiając jedynie przyłącza techniczne w rozumieniu odrębnych przepisów,

ü  do wniosku należy dołączyć informację o sposobie wyodrębnienia kosztów przedsięwzięcia z kosztów wynikających z dokumentacji kosztowej - kosztorysów - (z zachowaniem przepisów art. 15 ustawy), gdy dokumentacja potwierdzająca koszty przedsięwzięcia dotyczy szerszego zakresu kosztów niż koszty przedsięwzięcia, np. istniejących lub przewidzianych do realizacji budynków, budowli i lokali nie będących przedmiotem wniosku (nie mających charakteru zasobów socjalnych), a także uzbrojenia terenu. Informacja ta musi być potwierdzona przez autora dokumentacji projektowej, a w uzasadnionych przypadkach przez inną osobę posiadającą uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,

ü  w przypadku wniosku o udzielenie finansowego wsparcia na kupno lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego, do wniosku należy dołączyć umowę sprzedaży nieruchomości w formie aktu notarialnego, jeśli akt został zawarty przed dniem złożenia wniosku o udzielenie finansowego wsparcia,

ü  w przypadku, gdy wnioskodawca ubiega się o przyznanie punktów za kryterium energooszczędności, do wniosku należy dołączyć charakterystykę energetyczną budynku (lokalu), opracowaną zgodnie z przepisami obowiązującymi na dzień składania przez wnioskodawcę wniosku o pozwolenie na budowę, potwierdzającą wartości lub przewidywane wartości wskaźnika EK, a także maksymalne wartości wskaźnika EP, o których mowa w kryteriach oceny wniosku o finansowe wsparcie,

ü  w lokalach mieszkalnych pozyskanych z wykorzystaniem finansowego wsparcia należy zainstalować:

- wannę lub kabinę natryskową – w łazience,
- umywalkę – w łazience,
- miskę ustępową – w łazience lub wydzielonym ustępie,
- zlewozmywak,
- czteropaleniskową kuchenkę gazową lub na inne paliwo lub równoważną użytkowo kuchenkę elektryczną.

 

Za termin rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia uważa się:

 

w przypadku budowy, rozbudowy nadbudowy budynku, remontu lub przebudowy budynku lub jego części, zmiany sposobu użytkowania budynku lub jego części:

rozpoczęcie robót budowlanych

w przypadku zakupu lokali mieszkalnych lub budynku mieszkalnego:

 

datę podpisania ostatecznej umowy kupna w formie aktu notarialnego przenoszącego własność tych lokali lub budynku mieszkalnego, przy czym jeżeli w ramach przedsięwzięcia zawieranych jest kilka takich umów to terminem rozpoczęcia przedsięwzięcia jest data podpisania pierwszej z tych umów

w przypadku przedsięwzięcia polegającego na udziale w inwestycji realizowanej przez TBS:

datę podpisania umowy z TBS w sprawie udziału w kosztach inwestycji oraz o prawie do podnajmu utworzonych lokali.


Za termin zakończenia realizacji przedsięwzięcia rozumie się sytuację, w której zgodnie z odrębnymi przepisami można przystąpić do użytkowania lokali mieszkalnych lub budynków mieszkalnych, pozyskanych w wyniku przedsięwzięcia.

 

Maksymalny czas realizacji przedsięwzięcia objętego wsparciem nie może przekroczyć 24 miesięcy.

 

Warunek uruchomienia i przekazania finansowego wsparcia

 

W przypadku przedsięwzięcia polegającego na:

ü  budowie, remoncie, przebudowie, zmianie sposobu użytkowania budynku, warunkiem uruchomienia finansowego wsparcia jest:

-          zaangażowanie środków własnych w wysokości co najmniej 30% przewidywanych kosztów przedsięwzięcia,

-          udokumentowanie wykonania robót budowlanych podlegających finansowemu wsparciu (warunek niezbędny do przekazania kwoty wsparcia na rachunek inwestora),

ü  kupnie lokali mieszkalnych/budynku mieszkalnego oraz kupnie lokali mieszkalnych/budynku mieszkalnego połączonym z ich remontem przez gminy, warunkiem uruchomienia finansowego wsparcia jest:

-          przeniesienie własności  lokalu lub budynku mieszkalnego,

-          dokonanie zapłaty za przeniesienie własności, a następnie, jeśli wykonywany jest remont, udokumentowanie jego zakończenia (warunek niezbędny do przekazania kwoty wsparcia na rachunek inwestora),

-          protokół  odbioru prac remontowych,

ü  pokryciu części kosztów przedsięwzięcia polegającego na tworzeniu lokali mieszkalnych przez TBS, warunkiem uruchomienia finansowego wsparcia oraz jego przekazania na rachunek inwestora jest:

-          wykonanie świadczenia na rzecz TBS wynikającego z umowy pomiędzy inwestorem a TBS oraz

-          zakończenie realizacji przedsięwzięcia przez TBS.

 

Obowiązki inwestora

Inwestor, który otrzymał finansowe wsparcie, przedkłada BGK w przypadku przedsięwzięcia polegającego na:

ü  budowie budynku, remoncie, przebudowie, zmianie sposobu użytkowania - rozliczenie faktycznie poniesionych kosztów przedsięwzięcia, w terminie 30 dni od dnia jego zakończenia,

ü  pokryciu części kosztów przedsięwzięcia mającego na celu tworzenie lokali mieszkalnych przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego - oświadczenie TBS o kosztach realizacji inwestycji oraz o kwocie udziału wpłaconej przez inwestora, w terminie 30 dni od dnia zakończenia inwestycji (art. 18 ustawy),

ü  tworzeniu lokali komunalnych - dostarczenie w terminie 6 miesięcy od dnia zakończenia realizacji przedsięwzięcia oświadczenia, potwierdzającego wydzielenie przez gminę z mieszkaniowego zasobu gminy części lokali (o tej samej liczbie  lub powierzchni użytkowej tworzonych lokali) z przeznaczeniem na lokale socjalne albo mieszkania chronione, a także - jeżeli lokale te były zamieszkałe - o ustaniu do dnia wydzielenia tych lokali dotychczasowego stosunku najmu i opróżnieniu lokali (obowiązek ten nie dotyczy  zakupu byłych mieszkań zakładowych), 

W przypadku przekazania kwoty finansowego wsparcia w kwocie wyższej niż kwota należna wynikająca ze złożonych dokumentów, inwestor zwraca nadwyżkę finansowego wsparcia w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia z  BGK.