Ogłoszenia

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siennicy Różanej ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko: pracownik socjalny

Siennica Różana, 22.11.2017 r.          

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siennicy Różanej

ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko: pracownik socjalny

 

1. Nazwa i adres jednostki: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siennicy Różanej, Siennica Różana 265A, 22-304 Siennica Różana

 2. Określenie stanowiska: Pracownik socjalny

 

3. Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie niezbędne do wykonywania zawodu pracownika socjalnego zgodnie z art. 116 i art. 156 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm.),

W sprawie kwalifikacji pracownika socjalnego pomocniczy link:

http://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/interpretacje-wybranych-przepisow/kwalifikacje-pracownika-socjalnego/

 • doświadczenie zawodowe na stanowisku pracownika socjalnego,
 • obywatelstwo polskie,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 • stan zdrowia umożliwiający pracę na w/w stanowisku,
 • nieposzlakowana opinia,
 • znajomość regulacji prawnych z zakresu: ustawy o pomocy społecznej, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o ochronie danych osobowych oraz innych ustaw i rozporządzeń związanych z pracą na stanowisku pracownika socjalnego.

 

4. Wymagania dodatkowe:

 • umiejętność podejmowania działań interdyscyplinarnych, analityczne podejście do problemów, umiejętność komunikowania się z interesantem, w tym także nastawionym roszczeniowo, zagrożonym wykluczeniem lub już wykluczonym społecznie,
 • samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy, odporność na sytuacje stresowe, bezkonfliktowość, umiejętność współdziałania i współpracy w zespole,
 • zaangażowanie, asertywność, komunikatywność,
 • umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z klientem,
 • umiejętność interpretacji przepisów prawnych związanych z pomocą społeczną,
 • posiadanie prawa jazdy kat. B,
 • znajomość obsługi programów komputerowych w zakresie pomocy społecznej POMOST Std,
 • znajomość lokalnego środowiska,
 • mile widziana specjalizacja w zawodzie pracownika socjalnego.

 

5. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • wspomaganie osób i rodzin we wzmocnieniu lub odzyskaniu możliwie pełnych zdolności życiowych i uczestnictwa w życiu społecznym poprzez świadczenie pracy socjalnej, przeprowadzanie wywiadów środowiskowych w miejscu zamieszkania osób potrzebujących pomocy społecznej, zapewnienie podstawowych warunków do życia tym którzy są ich pozbawieni i minimalizowanie negatywnego wpływu tych czynników, które nie mogą być zmienione lub usunięte,
 • wzmacnianie zdolności grup i społeczności lokalnych do samodzielnego rozwiązywania własnych problemów oraz rozwoju,
 • efektywne organizowanie zróżnicowanych form pomocy oraz zarządzanie nimi;
 • pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych,
 • stosowanie metod, technik i narzędzi pracy socjalnej,
 • współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia,
 • współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii oraz negatywnych skutków zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa,
 • dbałość o dokumentację, jej właściwe prowadzenie, przechowywanie, oznaczanie zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt obowiązującym w Ośrodku oraz archiwizowanie,
 • wspieranie osoby doznającej przemocy w rodzinie oraz podejmowanie działań w kierunku zaprzestania przemocy w rodzinie,
 • inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową,
 • praca w programie komputerowym POMOST Std, Wywiad PLUS oraz w aplikacji CAS.

 

6. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 • praca w pełnym wymiarze czasu pracy – przeciętnie 40 godzin tygodniowo,
 • miejsce pracy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siennicy Różanej, Siennica Różana 265A, 22-304 Siennica Różana,
 • praca wykonywana w terenie oraz w siedzibie Ośrodka, bezpośredni kontrakt z klientem,
 • zatrudnienie: od 15.12.2017 r., umowa o pracę na okres 3 miesięcy z możliwością dalszego zatrudnienia.

 

7.   Wymagane dokumenty:

1)      curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej oraz list motywacyjny – podpisane odręcznie,

2)      kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (dyplom ukończenia studiów, świadectwa ukończenia szkół),

3)      kopie dokumentów poświadczających posiadane kwalifikacje i umiejętności zawodowe (ukończone szkolenia, kursy, certyfikaty),

4)      kopia dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie (dowód osobisty lub paszport),

5)      kopia świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia w przypadku pozostawania w stosunku pracy, 

6)      kwestionariusz osobowy (wzór kwestionariusza zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz.U. z 2017 r. poz. 894),

7)      oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

8)      oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

9)      oświadczenie o braku przeciwwskazań o stanie zdrowia do wykonywania pracy na stanowisku pracownik socjalny,

10)  oświadczenie o nieposzlakowanej opinii,

11)  oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb związanych z naborem na w/w stanowisko.

Brak któregokolwiek z wymienionych wyżej dokumentów skutkuje odrzuceniem oferty.

 

8. Sposób i termin składania dokumentów.

Wymagane dokumenty powinny być ułożone oraz ponumerowane zgodnie z kolejnością zamieszczoną w punkcie 7 wraz ze spisem dokumentów. Przygotowaną ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w terminie do dnia 05 grudnia 2017 r. do godz. 10.00 w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siennicy Różanej lub przesłać na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siennicy Różanej, Siennica Różana 265A, 22-304 Siennica Różana z dopiskiem: „Oferta pracy na stanowisko pracownik socjalny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Siennicy Różanej”. W przypadku nadania oferty za pośrednictwem poczty lub kuriera, decyduje data doręczenia dokumentów do siedziby Ośrodka.

Oferty, które wpłyną po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane.

 

9.  Rekrutacja

Rekrutacja na w/w stanowisko przebiegać będzie w dwóch etapach. Etap pierwszy obejmuje weryfikację dokumentów aplikacyjnych pod względem wymagań formalnych. W ramach etapu drugiego zostanie przeprowadzony pisemny test i rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami spełniającymi wymogi formalne zgodnie z ogłoszeniem o naborze, przy czym warunkiem dopuszczenia kandydata do rozmowy kwalifikacyjnej jest uzyskanie z testu wyniku minimalnego tj. 70%.

 

10. Inne informacje

Kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie testu i rozmowy kwalifikacyjnej. Informacja o wyniku naboru zostanie podana na tablicy ogłoszeń w siedzibie Ośrodka oraz umieszczona na stronie internetowej Urzędu Gminy w Siennicy Różanej, a także w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Siennicy Różanej w zakładce: Jednostki organizacyjne - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siennicy Różanej – Nabór na wolne stanowiska.

 

                                                                                                          Kierownik

  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

                                                                                                      (-) Sylwia Wolska

 

  Informacja o wynikach naboru - pobierz