Get Adobe Flash player
  Urząd Gminy Siennica Różana
Siennica Różana 265 A
22-304 Siennica Różana 
    tel. 82 575-92-81
fax. 82 575-99-00
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
    Godziny urzędowania:
poniedziałek-piątek 7.30-15.30
Konto: 83 8200 1021 2003 2100 0606 0029
                                          Biuletyn
Informacji
Publicznej

Ogłoszenia

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

   I. Wskazanie administratora

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siennicy Różanej, Siennica Różana 265A, 22-304 Siennica Różana

  II. Wskazanie inspektora ochrony danych

Inspektorem ochrony danych jest: Małgorzata Chadaj

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; adres do korespondencji: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siennicy Różanej, Siennica Różana 265A, 22-304 Siennica Różana

III. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siennicy Różanej przetwarza Pani/ Pana dane osobowe w celach:

 • przetwarzanie jest niezbedne do wypełnienia obowiazku prawnego ciążącego na administratorze,
 • ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych,
 • ustalenia prawa do świadczeń wychowawczych,
 • ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
 • ustalenia prawa do swiadczeń z pomocy społecznej,
 • ustalenia prawa do Karty Dużej Rodziny,
 • prowadzenia postepowań w zwiazku z procedurą Niebieskiej Karty,
 • w innych przypadkach Pani/ Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

IV. Obowiązek podania danych osobowych

Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne do ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń z pomocy społecznej, KDR oraz prowadzenia postępowań z procedury Niebieskiej Karty. W przypadku niepodania danych osobowych ustalenie prawa do w/w świadczeń i prowadzenia postępowań jest niemożliwe.

 V. Informacje o odbiorcach Pani/ Pana danych osobowych

W zwiazku z przetwarzaniem Pani/ Pana danych osobowych w celach wskazanych w pkt III, Pani/ Pana dane osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom bądź kategoriom odbiorców:

 • organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa np. policja, sąd, prokuratura, urząd skarbowy, komornik sądowy.
 1. VI.  Pozyskiwanie danych osobowych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą

Administrator pozyskuje Pani/Pana dane osobowe tj. dane z rejstru PESEL, dane o dochodach w systemie informatycznym MF, dane o ubezpieczeniu w systemie informatycznym ZUS, dane o bezrobociu w AC Rynek Pracy, dane o firmie w CEIDG, danych w systemie informatycznym KRUS, dane o niepełnosprawności z EKSMOoN, dane z Centralnej Bazy Beneficjentów, dane podmiotów w systemie KRS - z systemu Emp@tia.

VII. Okresy przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zadań wskazanych w pkt III celów, a po tym czasie przez okres w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.

VIII. Prawa osoby, której dane dotyczą

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siennicy Różanej zapewnia Panią/ Pana, że wszystkim osobom, których dane osobowe są przetwarzane w GOPS w Siennicy Różanej, przysługują odpowiednie prawa wynikające z RODO. W związku z tym, przysługują Pani/ Panu  następujące prawa:

 • prawo do dostępu do swoich danych osobowych, w tym do uzyskania kopii tych danych;
 • prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych soobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”)
 • prawo do żądania ograniczenia przetwaraznia danych osobowych;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 • prawo do przenoszenia danych.

IX. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

W zakresie, w jakim udzieliła Pani/ Pan zgody na przetwarzanie danych sobowoych, przysługuje Pani/ Panu prawo do jej cofnięcia. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

  X. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

W przypadku gdy uzna Pani/ Pan, iż przetwarzanie przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siennicy Różanej Pani/ Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/ Panu prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

 

 

Dane Administratora

 

Administrator

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOLECZNEJ W SIENNICY RÓŻANEJ

 

Adres:

SIENNICA RÓŻANA 265A, 22-304 SIENNICA RÓŻANA

 

Telefon/Fax:

82 575 92 16

 

E-mail:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Strona www.

http://www.siennica.pl/index.php/gops

 

Strona BIP

https://ugsiennicarozana.bip.e-zeto.eu/jednostkiorganizacyjne

 

NIP, REGON

NIP 564-10-19-935, REGON  002682498

Inspektor Ochrony Danych

MAŁGORZATA CHADAJ

 

Adres:

SIENNICA RÓŻANA 265A, 22-304 SIENNICA RÓŻANA

 

Telefon stacjonarny

82 575 92 16

 

Telefon komórkowy

_

 

E-mail:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.