Get Adobe Flash player
  Urząd Gminy Siennica Różana
Siennica Różana 265 A
22-304 Siennica Różana 
    tel. 82 575-92-81
fax. 82 575-99-00
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
    Godziny urzędowania:
poniedziałek-piątek 7.30-15.30
Konto: 83 8200 1021 2003 2100 0606 0029
                                          Biuletyn
Informacji
Publicznej

KARTA DUŻEJ RODZINY

W dniu 27 maja 2014 r. Rada Ministrów podjęła uchwałę nr 85 w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (M.P. poz. 430) oraz przyjęła rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych.

CEL:

Celem programu jest podjęcie działań na rzecz rodzin wielodzietnych, zarówno przez ministrów, jak i przez inne podmioty, w tym niepubliczne, które mogą zapewnić rodzinom wielodzietnym szczególne uprawnienia w ramach prowadzonej działalności. Program Karta Dużej Rodziny jest programem o zasięgu ogólnokrajowym, który zacznie obowiązywać od dnia 16 czerwca 2014 r.

BENEFICJENCI:

Beneficjentami programu są członkowie rodziny wielodzietnej, bez względu na jej dochód:

  1. rodzic (rodzice) oraz jego małżonek mający na utrzymaniu co najmniej troje dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia, w przypadku, gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej – do ukończenia 25 roku życia, natomiast bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności,
  2. rodzic zastępczy (rodzice zastępczy) lub osoba (osoby) prowadząca rodzinny dom dziecka,
  3. dziecko – w tym dziecko, nad którym rodzic sprawuje rodzinną pieczę zastępczą oraz pełnoletni wychowanek rodzinnej pieczy zastępczej, pozostający w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka na zasadach określonych w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z dnia 2013 r. poz. 135, z późn. zm.).

KARTA:

Dokumentem identyfikującym członków rodziny wielodzietnej jest Karta Dużej Rodziny, wydawana bezpłatnie na wniosek członka rodziny wielodzietnej przez Wójta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania. Każda z wydanych Kart zawierać będzie imię i nazwisko członka rodziny wielodzietnej, numer PESEL, termin ważności Karty oraz numer Karty. Zmiana zawartych w Karcie danych wymagać będzie wydania nowej Karty. W przypadku uczących się dzieci w wieku powyżej 18 roku życia i osób pozostających w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka Karta będzie ważna wraz z dokumentem potwierdzającym pobieranie nauki w szkole lub szkole wyższej.

Rodzicom oraz małżonkowi rodzica Karta będzie wydawana na czas nieokreślony, natomiast w przypadku dziecka:

  1. małoletniego – do ukończenia 18 roku życia;
  2. pełnoletniego – odpowiednio do końca roku szkolnego lub akademickiego, w którym planowane jest ukończenie nauki w danej placówce, zgodnie z terminem wskazanym w zaświadczeniu ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia;
  3. legitymującego się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, w wieku powyżej 18 roku życia – na okres ważności orzeczenia
  4. umieszczonego w rodzinnej pieczy zastępczej – na czas umieszczenia w danej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
  5. w wieku powyżej 18 życia pozostającego w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka na zasadach określonych w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – odpowiednio do końca roku szkolnego lub akademickiego, w którym planowane jest ukończenie nauki w danej placówce, zgodnie z terminem wskazanym w zaświadczeniu ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki  danej placówce, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia.

Po upływie wyżej wskazanych terminów członek rodziny wielodzietnej będzie mógł wystąpić ponownie z wnioskiem o przyznanie Karty, pod warunkiem, ze będzie spełniał warunki uprawniające do korzystania z programu.

WNIOSEK:

Wniosek o wydanie Karty należy złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Siennicy Różanej, Siennica Różana 265a. Zgodnie z treścią Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 roku w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych, składając wniosek o wydanie Karty należy okazać:

- w przypadku rodziców/ małżonków – dowód potwierdzający tożsamość,

- w przypadku dzieci, które nie ukończyły 18 roku życiaakt urodzenia lub dokument potwierdzający  tożsamość,

 - w przypadku dzieci w wieku powyżej 18 roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki w danej jednostce,

- w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18 roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,

- w przypadku dzieci wychowywanych w rodzinie zastępczej bądź rodzinnym domu dziecka – postanowienie o umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

 ZACHOWANIE/UTRATA UPRAWNIEŃ:

Rodzic, który nabył uprawnienia wynikające z programu, nie traci tych uprawnień, chyba, że sąd odebrał mu władzę rodzicielską lub ją ograniczył przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej.

Dziecko zachowuje uprawnienia do korzystania z programu mimo zmniejszenia liczby dzieci wchodzących w skład rodziny wielodzietnej do ukończenia wieku uprawniającego do korzystania z uprawnień przyznanych na podstawie programu.

Członek rodziny ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia Wójta o wystąpieniu zmian mających wpływ na uprawnienie do korzystania z programu.

W przypadku stwierdzenia utraty uprawnień – Karta podlegać będzie zwrotowi.

 

Załączniki:

1. Wniosek o przyznanie karty dużej rodziny lub wydanie duplikatu KDR - kliknij

2. Załączniki do wniosku o przyznanie karty dużej rodziny. - kliknij

3. Partnerzy - kliknij