Get Adobe Flash player
  Urząd Gminy Siennica Różana
Siennica Różana 265 A
22-304 Siennica Różana 
    tel. 82 575-92-81
fax. 82 575-99-00
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
    Godziny urzędowania:
poniedziałek-piątek 7.30-15.30
Konto: 83 8200 1021 2003 2100 0606 0029
                                          Biuletyn
Informacji
Publicznej

Ogłoszenia

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż 1/3 udziałów we własności nieruchomości gruntowej - Żdżanne, dz. ew. 229

Siennica Różana, dnia 22.11.2017 r.

 

OGŁOSZENIE

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r.  poz. 2147 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 z późn. zm.)

Wójt Gminy Siennica Różana

ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż 1/3 udziałów w prawie własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Żdżanne, gmina Siennica Różana, oznaczonej                w ewidencji gruntów i budynków jako działka numer 229.

 

 

W ogłoszeniu podano informacje dotyczące całej działki, z wyjątkiem punktu 6, w którym podano cenę sprzedawanych udziałów.

1) oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości :

Działka numer 229, obręb Żdżanne, gmina Siennica Różana. Nieruchomość zapisana jest w KW nr ZA1K/00022098/7 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Krasnymstawie;

 

2)   powierzchnia nieruchomości: 0.28 ha;

 

3)   opis nieruchomości:

Nieruchomość gruntowa, niezabudowana.

W skład nieruchomości wchodzą następujące użytki:

Ł IV  – 0,28 ha;

  

4)   przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Gmina Siennica Różana nie  posiada  ważnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego przedmiotową działkę. Zgodnie    z ustaleniami Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania   Przestrzennego   gminy Siennica Różana, przyjętego uchwałą nr XXI/137/2017 Rady Gminy Siennica Różana z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Siennica Różana, Urząd Gminy Siennica Różana zaświadcza, że przeznaczenie działki 229 położonej w obrębie Żdżanne to użytki zielone.

Na ww. działkę nie wydano decyzji o warunkach zabudowy.

Przedmiotowa działka nie jest położona na obszarze rewitalizacji.

W stosunku do ww. nieruchomości nie podjęta została uchwała w sprawie zmiany planu lub studium.

W granicach oraz sąsiedztwie przedmiotowej nieruchomości nie planuje się lokalizacji siłowni wiatrowych.

 

Aktualny sposób zagospodarowania zgodny z oznaczeniem w ewidencji gruntów  i budynków – Ł – łąki trwałe.

 

5)   termin zagospodarowania nieruchomości: nie dotyczy;

 

6)   cena wywoławcza 1/3 udziałów w prawie własności nieruchomości:

1480 (słownie: tysiąc czterysta osiemdziesiąt złotych). W skład tej kwoty wchodzi wartość rynkowa 1/3 udziałów w prawie własności powiększona o koszty przygotowania dokumentacji do sprzedaży;

7) wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania  wieczystego: nie dotyczy;

 

8)  wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy:             nie dotyczy;

 

9)    termin wnoszenia opłat: nie dotyczy;

 

10)     zasady aktualizacji opłat: nie dotyczy;

 

11) informacje o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę:

Uchwała Nr XXII/148/2017 Rady Gminy Siennica Różana z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości;

 

12) Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r.  poz. 2147 z późn. zm.) ustalono na dzień  17.11.2017 r.

13)   obciążenia i zobowiązania:

Nieruchomość nie posiada żadnych obciążeń.

Nieruchomość nie jest przedmiotem zobowiązań.

 

 

14)   termin i miejsce przetargu:

Pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż 1/3 udziałów w prawie własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Żdżanne, gmina Siennica Różana, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka numer 229 odbędzie się dnia 03.01.2018 r. w lokalu Urzędu Gminy Siennica Różana, pokój nr 1, o godzinie 11.30;

 

15)   wysokość wadium, forma, termin i miejsce jego wniesienia:

Wysokość wadium ustala się na 250 zł brutto. Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Gminy Siennica Różana nr 68 8200 1021 2003 2100 0606 0008 w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie, od. Siennica Różana, do dnia 29.12.2017 r.

 

16)   skutki uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży:

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 

Powyższe ogłoszenie wywieszono w dniu 22.11.2017 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Siennica Różana, opublikowano na stronach internetowych Urzędu Gminy Siennica Różana i w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszono na tablicy ogłoszeń wsi Żdżanne.

 

Szczegółowych informacji udziela pracownik Urzędu Gminy Siennica Różana, pokój nr 11, tel. 82 575 99 83.