Get Adobe Flash player
  Urząd Gminy Siennica Różana
Siennica Różana 265 A
22-304 Siennica Różana 
    tel. 82 575-92-81
fax. 82 575-99-00
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
    Godziny urzędowania:
poniedziałek-piątek 7.30-15.30
Konto: 83 8200 1021 2003 2100 0606 0029
                                          Biuletyn
Informacji
Publicznej

Ogłoszenia

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - 501/4507 udziałów w działce 599/7, obręb Siennica Królewska Mała, ogródki działkowe

Siennica Różana, dnia 29.11.2017 r.

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r.  poz. 2147 z późn. zm.) Wójt Gminy Siennica Różana podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących mienie gminne, przeznaczonych do dzierżawy.

 

 

Przedmiotem dzierżawy jest 501/4507 udziałów w działce 599/7, obręb Siennica Królewska Mała, gmina Siennica Różana.

 

W wykazie podano informacje dotyczące całej działki, z wyjątkiem punktu 6, w którym podano cenę wydzierżawianych udziałów.

1) oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru  nieruchomości:

Działka numer 599/7, obręb Siennica Królewska Mała, gmina Siennica Różana. Nieruchomość zapisana jest w KW nr ZA1K/00038680/9 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Krasnymstawie;

2)   powierzchnia nieruchomości: 0.4507 ha;

3)   opis nieruchomości:

Nieruchomość gruntowa, niezabudowana.

Aktualny sposób zagospodarowania: R - grunty orne – ogródki działkowe;

W skład nieruchomości według ewidencji gruntów i budynków wchodzą następujące użytki:

R IV a – 0,4507 ha;

4)   przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Gmina Siennica Różana nie  posiada  ważnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego przedmiotową działkę. Zgodnie    z ustaleniami Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania   Przestrzennego gminy Siennica Różana, przyjętego uchwałą nr XXI/137/2017 Rady Gminy Siennica Różana z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Siennica Różana, Urząd Gminy Siennica Różana zaświadcza, że przeznaczenie działki 599/7 położonej w obrębie Siennica Królewska Mała to obszar zabudowy jedno- i wielorodzinnej.

Na ww. działkę nie wydano decyzji o warunkach zabudowy.

Przedmiotowa działka nie jest położona na obszarze rewitalizacji.

W stosunku do ww. nieruchomości nie podjęta została uchwała w sprawie zmiany planu lub studium.

W granicach oraz sąsiedztwie przedmiotowej nieruchomości nie planuje się lokalizacji siłowni wiatrowych.

Aktualny sposób zagospodarowania: R - grunty orne – ogródki działkowe;

5)  termin zagospodarowania nieruchomości: nie dotyczy;

6)  cena nieruchomości: nie dotyczy;

7) wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania  wieczystego: nie dotyczy;

8)  wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy: opłata stała 20 zł;

9)  termin wnoszenia opłat: do 15 listopada za dany rok kalendarzowy;

10) zasady aktualizacji opłat: nie dotyczy;

11) informacje o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę:

Uchwała Nr XXVII/183/2017 Rady Gminy Siennica Różana z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy do trzech lat;

12) Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r.  poz. 2147 z późn. zm.):  nie dotyczy;

 

 Powyższy wykaz wywieszono w dniu 29.11.2017 r., na okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Siennica Różana.

W dniu 29.11.2017 r. wykaz ukazał się na stronie internetowej Urzędu Gminy, BIP, wywieszony został na tablicy ogłoszeń obrębu Siennica Królewska Mała a informacja o wywieszeniu niniejszego wykazu opublikowana została w „Dzienniku Wschodnim”.