Get Adobe Flash player
  Urząd Gminy Siennica Różana
Siennica Różana 265 A
22-304 Siennica Różana 
    tel. 82 575-92-81
fax. 82 575-99-00
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
    Godziny urzędowania:
poniedziałek-piątek 7.30-15.30
Konto: 83 8200 1021 2003 2100 0606 0029
                                          Biuletyn
Informacji
Publicznej

Ogłoszenia

Wójt Gminy Siennica Różana ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w roku 2018: „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w tym promowanie i prowadzenie sportowych szkoleń młodzieży i dorosłych mieszkańców Gminy Siennica Różana,

OGŁOSZENIE

OTWARTEGO KONKURSU OFERT

 

Działając na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 w związku z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016, poz. 1817) Wójt Gminy Siennica Różana ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w roku 2018:

„Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w tym promowanie i prowadzenie sportowych szkoleń młodzieży i dorosłych mieszkańców Gminy Siennica Różana, udział  w rozgrywkach piłki nożnej, organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych  o charakterze masowym”.

 

Przewidziana kwota na realizację tego zadania to 50.000,00 zł.

 

 

W roku 2017 zostało zrealizowane zadanie w takim samym zakresie, na które była przeznaczona również kwota 20.000,00 zł.

 

Zasady przyznawania dotacji na powyższe zadanie:

  1. 1.      Do konkursu mogą przystąpić organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016, poz. 1817) prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie wyżej wymienionego zadania na terenie gminy Siennica Różana,
  2. 2.      Wnioski o przyznanie dotacji należy składać zgodnie ze wzorem oferty stanowiącej załącznik Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25) dostępny w siedzibie Urzędu Gminy Siennica Różana oraz na stronie BIP www.siennica.pl
  3. 3.      Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:

- aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, aktualny statut oraz sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok 2017,

- kopia decyzji w sprawie nadania NIP oraz zaświadczenie o nadaniu numeru statystycznego REGON,

- oświadczenie o aktualnym rachunku bankowym, przeznaczonym na rozliczenia związane z dotacja,

- oświadczenie o nieprowadzeniu odpłatnej działalności pożytku publicznego i działalności gospodarczej, zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy,

- oświadczenie o nieubieganie się o środki finansowe z innych źródeł na to samo zadanie.

  1. 4.      Oferty niezgodne ze wzorem, niekompletne lub złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.
  2. 5.      Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

 

  1. 6.      Miejsce i termin składania ofert:

Oferty na realizację zadania należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Siennica Różana, 22–304 Siennica Różana lub przesłać pocztą na wskazany adres w terminie do 26.02.2018 r. do godz. 1000, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „OTWARTY KONKURS OFERT  2018” wraz z określeniem zadania.

Oferta nie złożona we wskazanym terminie, lub która wpłynie pocztą po tym terminie, nie będzie objęta procedurą konkursową.

 

  1. 7.      Tryb i kryteria wyboru ofert:

Wyboru najkorzystniejszych ofert dokona Komisja Konkursowa powołana przez Wójta Gminy Siennica Różana, biorąc pod uwagę następujące kryteria:

- zgodność projektu z zadaniem statutowym oraz kwalifikacje realizatorów,

- wartość merytoryczną projektu oraz możliwość realizacji zadania przez składającego ofertę,

- ocenę przedstawionej przez składającego ofertę we wniosku kalkulacji kosztów realizacji zadania,

- analizę i ocenę wykonania zadania zleconego podmiotowi w okresie poprzednim

- proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty określone w art. 3 ust. 3 będą realizować zadanie publiczne

- wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.

 

8. Termin dokonania wyboru oferty

Otwarcie ofert nastąpi 26.02.2018 r. o godz. 1015 w Urzędzie Gminy Siennica Różana. Konkurs rozstrzyga Wójt Gminy Siennica Różana po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej. Wyniki konkursu zostaną wywieszone na tablicy ogłoszeń oraz udostępnione na stronie internetowej urzędu www.siennica.pl niezwłocznie po zakończeniu postępowania konkursowego.

 

 

Załącznik - wzór oferty realizacji zadania publicznego - pobierz

 

Siennica Różana, dn. 01.02.2018 r.