Ogłoszenia

Wykaz nieruchomości stanowiących mienie gminne, przeznaczonych do dzierżawy - działka numer 110, obręb Żdżanne, gmina Siennica Różana, powierzchnia 0.20 ha.

Siennica Różana, dnia 26.07.2018 r.

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r.  poz. 121 z późn. zm.) Wójt Gminy Siennica Różana podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących mienie gminne, przeznaczonych do dzierżawy.

 

Działka 110, obręb Żdżanne, gmina Siennica Różana.

1) oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości :

Działka numer 110, obręb Żdżanne, gmina Siennica Różana.

Nieruchomość zapisana jest w KW nr ZA1K/00061850/2 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Krasnymstawie;

2) powierzchnia nieruchomości: 0.20 ha;

3) opis nieruchomości:

Nieruchomość gruntowa, niezabudowana, oddana w dzierżawę na okres sześciu lat od dnia 01.10.2012 r. do dnia 30.09.2018 r.

W skład nieruchomości wchodzą następujące użytki:

R III b – 0.19 ha;

R IV a – 0.01 ha;

4) przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Gmina Siennica Różana nie  posiada  ważnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego przedmiotową działkę. Zgodnie    z ustaleniami Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania   Przestrzennego   gminy Siennica Różana, przyjętego uchwałą nr XXI/137/2017 Rady Gminy Siennica Różana z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Siennica Różana, Urząd Gminy Siennica Różana zaświadcza, że przeznaczenie działki 110 położonej w obrębie Żdżanne to zabudowa zagrodowa.

Na ww. działkę nie wydano decyzji o warunkach zabudowy.

Przedmiotowa działka nie jest położona na obszarze rewitalizacji.

W stosunku do ww. nieruchomości nie podjęta została uchwała w sprawie zmiany planu lub studium.

W granicach oraz sąsiedztwie przedmiotowej nieruchomości nie planuje się lokalizacji siłowni wiatrowych.

Aktualny sposób zagospodarowania – grunty orne.

5) termin zagospodarowania nieruchomości: nie dotyczy;

6) cena nieruchomości: nie dotyczy;

7) wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania  wieczystego: nie dotyczy;

8)  wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawycena 0.79 q żyta rocznie – ustalono zgodnie z Zarządzeniem Nr 20/2010 Wójta Gminy Siennica Różana z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę gruntów stanowiących własność Gminy Siennica Różana;

9) termin wnoszenia opłat: do 15 listopada za dany rok kalendarzowy;

10) zasady aktualizacji opłat: nie dotyczy;

11) informacje o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę:

Uchwała Nr XXXI/215/2018 Rady Gminy Siennica Różana z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy do trzech lat;

12) Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r.  poz. 121 z późn. zm.):  nie dotyczy;

 

 

Powyższy wykaz wywieszono w dniu 26.07.2018 r., na okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Siennica Różana.

W dniu 26.07.2018 r. wykaz ukazał się na stronie internetowej Urzędu Gminy, BIP, wywieszony został na tablicy ogłoszeń wsi Żdżanne a informacja o wywieszeniu niniejszego wykazu opublikowana została w „Dzienniku Wschodnim”.