Ogłoszenia

Zaproszenie do udziału w projekcie: Rozwój kompetencji cyfrowych w gminie Siennica Różana

Gmina Siennica Różana zaprasza mieszkańców gminy do uczestnictwa w projekcie: „Rozwój kompetencji cyfrowych w gminie Siennica Różana” w ramach umowy o powierzenie grantu
nr 17/1/2018 z dnia 06.08.2018 r.: „Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców gmin Polski Południowo – Wschodniej” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa, działania 3.1.: Działania szkoleniowe
na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.

W ramach projektu zostaną przeprowadzone następujące szkolenia:

1. Rodzic w Internecie

2. Działam w sieciach społecznościowych

3. Moje finanse i transakcje w sieci

4. Rolnik w sieci

Uczestnicy otrzymają bezpłatne materiały szkoleniowe.

Szkolenia będą odbywać się od października 2018 r. w grupach dwunastoosobowych.

Realizacja projektu ma przynieść następujące korzyści:

 Nabycie nowych umiejętności cyfrowych przez uczestników projektu.

•Ułatwienie dostępu dla uczestników projektu do e-administracji. Nabycie umiejętności w zakresie bankowości internetowej oraz bezpieczeństwa poruszania się po sieci w tym po portalach społecznościowych.

• Najważniejszym efektem będzie zmniejszenie liczy osób wykluczonych cyfrowo mieszkających na terenie gminy Siennica Różana.

Zapisy: Sekretariat Urzędu Gminy Siennica Różana lub telefonicznie: 82 575 92 81