Ogłoszenia

Informacja o Sesji Rady Gminy Siennica Różana

Siennica Różana, dnia 27 listopada 2018 r.

I N F O R M A C J A

Podaję do publicznej wiadomości, że najbliższa sesja Rady Gminy Siennica Różana, odbędzie się w dniu 5 grudnia 2018 r. (środa) w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Siennicy Różanej.


Początek obrad godz. 12.00

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i przyjęcie porządku obrad.
2. Informacje Wójta Gminy o podejmowanych działaniach w okresie między sesjami.
3. Interpelacje i zapytania Radnych.
4. Podjęcie uchwały w spr. zmian w WPF
5. Podjecie uchwały w spr. zmian w budżecie gminy na 2018 rok.
6. Podjęcie uchwały w spr. średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obniżenia podatku rolnego na 2019 rok.
7. Podjecie uchwały w spr. ustalenia wysokości diet dla sołtysów
8. Podjęcie uchwały w spr.  „Projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Siennica Różana”
9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2019 rok.
10. Podjęcie uchwały w spr. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
11. Podjęcie uchwały w spr. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu do trzech lat.
12. Podjęcie uchwały w spr. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy do trzech lat.
13. Podjęcie uchwały w spr. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy do trzech lat.
14. Wolne wnioski i komunikaty Przewodniczącego.
15. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
16. Zakończenie obrad.

Wójt Gminy
/-/
Leszek Proskura