Ogłoszenia

Informacja o Sesji Rady Gminy Siennica Różana

Siennica Różana, dnia 22 lutego 2019 r.

I N F O R M A C J A

Podaję do publicznej wiadomości, że najbliższa sesja Rady Gminy Siennica Różana, odbędzie się dnia 27 lutego 2019 r. (środa) w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Siennicy Różanej.


Początek obrad godz. 8.00


Porządek obrad:


1. Otwarcie obrad i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
3. Informacja Wójta Gminy o podejmowanych działaniach w okresie między sesjami.
4. Interpelacje i zapytania Radnych.
5. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Siennica Różana do złożenia wniosku o dofinansowanie z programu priorytetowego „GEPARD II – transport niskoemisyjny. Część 2) Strategia rozwoju elektromobilności oraz przyjęcia do realizacji projektu pn. „Strategia rozwoju elektromobilności dla Gminy Siennica Różana”.
6. Wolne wnioski i komunikaty Przewodniczącego.
7. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
8. Zakończenie obrad.

Wójt Gminy
/-/
Leszek Proskura