Get Adobe Flash player
  Urząd Gminy Siennica Różana
Siennica Różana 265 A
22-304 Siennica Różana 
    tel. 82 575-92-81
fax. 82 575-99-00
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
    Godziny urzędowania:
poniedziałek-piątek 7.30-15.30
Konto: 83 8200 1021 2003 2100 0606 0029
                                          Biuletyn
Informacji
Publicznej

Ogłoszenia

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy: działki ewidencyjne numer 736/3, 737/3, 738/3, 739/3, 740/3, 741/3, 742/3, 743/3, 744/3, 745/3, 746/3, 747/3, 1111 i 1112, obręb Siennica Królewska Mała, gmina Siennica Różana.

Siennica Różana, dnia 01.04.2019 r.

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY

 

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r.  poz. 2204 z późn. zm.) Wójt Gminy Siennica Różana podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących mienie gminne, przeznaczonych do dzierżawy.

 

Działki ewidencyjne numer 736/3, 737/3, 738/3, 739/3, 740/3, 741/3, 742/3, 743/3, 744/3, 745/3, 746/3, 747/3, 1111 i 1112, obręb Siennica Królewska Mała, gmina Siennica Różana.

 

 

1) oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru       nieruchomości :

Działki ewidencyjne numer 736/3, 737/3, 738/3, 739/3, 740/3, 741/3, 742/3, 743/3, 744/3, 745/3, 746/3, 747/3, 1111 i 1112, obręb Siennica Królewska Mała, gmina Siennica Różana.

Działki 736/3, 737/3, 738/3, 741/3, 742/3, 743/3, 744/3, 745/3, 746/3, 747/3, 1111 i 1112 zapisane są w KW nr ZA1K/00035603/5 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Krasnymstawie.

Działki 739/3 i 740/3  zapisane są w KW nr ZA1K/00038677/5 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Krasnymstawie;

 2)   powierzchnia nieruchomości: 1.9691 ha;

 3)   opis nieruchomości:

Nieruchomość gruntowa, niezabudowana.

W skład nieruchomości według ewidencji gruntów i budynków wchodzą następujące użytki:

Ps IV – 1.9235 ha;

W  – 0.0456 ha;

 4)   przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Gmina Siennica Różana nie  posiada  ważnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego przedmiotowe działki. Zgodnie z ustaleniami Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Siennica Różana, przyjętego uchwałą nr XXI/137/2017 Rady Gminy Siennica Różana z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Siennica Różana, Urząd Gminy Siennica Różana zaświadcza, że:

  • · przeznaczenie działek 736/3, 737/3, 738/3, 739/3, 740/3, 741/3, 742/3, 743/3, 744/3, 745/3, 746/3 i 747/3 położonych w obrębie Siennica Królewska Mała to użytki zielone położone w strefie działalności gospodarczych i biznesowych.
  • · przeznaczenie działki 1111 położonej w obrębie Siennica Królewska Mała to użytki zielone i użytki zielone położone w strefie działalności gospodarczych i biznesowych;
  • · przeznaczenie działki 1112 położonej w obrębie Siennica Królewska Mała to użytki zielone.

Na ww. działki wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak GK.6733.4.2017 z dnia 11.10.2017 r.

Przedmiotowa działka jest położona na obszarze rewitalizacji, Rada Gminy nie podjęła uchwały o ustanowieniu prawa pierwokupu na obszarze rewitalizacji.

W stosunku do ww. nieruchomości nie podjęta została uchwała w sprawie zmiany planu lub studium.

W granicach oraz sąsiedztwie przedmiotowej nieruchomości nie planuje się lokalizacji siłowni wiatrowych.

Aktualny sposób zagospodarowania: łąki;

 5)   termin zagospodarowania nieruchomości: nie dotyczy;

 6)   cena nieruchomości: nie dotyczy;

 7)  wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania  wieczystego:   nie dotyczy;

 8)   wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy:          

cena 4,6164 q żyta rocznie – ustalono zgodnie z Zarządzeniem Nr 20/2010 Wójta Gminy Siennica Różana z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę gruntów stanowiących własność Gminy Siennica Różana;

 9)   termin wnoszenia opłat: do 15 listopada za dany rok kalendarzowy;

 10) zasady aktualizacji opłat: nie dotyczy;

 11) informacje o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę:

Uchwała Nr V/47/2019 Rady Gminy Siennica Różana z dnia 29 marca 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy do trzech lat
;

 12) Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1

pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r.  poz. 2204 z późn. zm.):  nie dotyczy.

 

 

Powyższy wykaz wywieszono w dniu 01.04.2019 r., na okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Siennica Różana.

W dniu 01.04.2019 r. wykaz ukazał się na stronie internetowej Urzędu Gminy, BIP, wywieszony został na tablicy ogłoszeń obrębu Siennica Królewska Mała a informacja o wywieszeniu niniejszego wykazu opublikowana została w „Dzienniku Wschodnim”.