Get Adobe Flash player
  Urząd Gminy Siennica Różana
Siennica Różana 265 A
22-304 Siennica Różana 
    tel. 82 575-92-81
fax. 82 575-99-00
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
    Godziny urzędowania:
poniedziałek-piątek 7.30-15.30
Konto: 83 8200 1021 2003 2100 0606 0029
                                          Biuletyn
Informacji
Publicznej

Ogłoszenia

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy: działka ewidencyjna numer 70, obręb Wola Siennicka, gmina Siennica Różana.

Siennica Różana, dnia 01.04.2019 r.

 

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY

 

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r.  poz. 2204 z późn. zm.) Wójt Gminy Siennica Różana podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących mienie gminne, przeznaczonych do dzierżawy.

 

Działka numer 70, obręb Wola Siennicka, gmina Siennica Różana (bez części składowych)

 

1) oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru       nieruchomości :

Nieruchomość gruntowa oznaczona według ewidencji gruntów i budynków jako działka numer 70 położona w miejscowości Wola Siennicka, w obrębie Wola Siennicka, w gminie Siennica Różana o łącznej powierzchni 0.02 ha.

Adres nieruchomości: Wola Siennicka 75 a, 22-304 Siennica Różana.

Działka ewidencyjna numer 70 położona w obrębie Wola Siennicka, gmina Siennica Różana zapisana jest w KW nr ZA1K/00038663/4 prowadzonej przez Sad Rejonowy
w Krasnymstawie.

 2)   powierzchnia nieruchomości:

0.02 m2;

 3)   opis nieruchomości:

Nieruchomość gruntowa, zabudowana, wykorzystywana pod działalność gospodarczą.

Działka zabudowana murowanym budynkiem niemieszkalnym – usługowym o powierzchni 70.55 m2.

Budynek murowany, parterowy, wyposażony w instalację wodną, elektryczną

i kanalizację lokalną - szambo.

Działka nieogrodzona. Przed budynkiem utwardzony parking dla klientów.

 4)   przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Gmina Siennica Różana nie posiada ważnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego przedmiotową działkę. Zgodnie z ustaleniami Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Siennica Różana, przyjętego uchwałą nr XXI/137/2017 Rady Gminy Siennica Różana z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Siennica Różana przeznaczenie działki numer 70 położonej w obrębie Wola Siennicka to zabudowa zagrodowa i droga powiatowa.

 

Na ww. działkę nie wydano decyzji o warunkach zabudowy.

Przedmiotowa działka nie jest położona na obszarze rewitalizacji ani w specjalnej strefie rewitalizacji.

W stosunku do ww. nieruchomości nie została podjęta uchwała w sprawie zmiany planu lub studium.

W granicach oraz sąsiedztwie przedmiotowej nieruchomości nie planuje się lokalizacji siłowni wiatrowych.

Aktualny sposób zagospodarowania: grunty wykorzystywane pod działalność gospodarczą - sklep spożywczo - przemysłowy;

 5)   termin zagospodarowania nieruchomości: nie dotyczy;

 6)   cena nieruchomości: nie dotyczy;

 7)  wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania  wieczystego:   nie dotyczy;

 8)   wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy:         

cena 160 zł – ustalono zgodnie z Zarządzeniem Nr 20/2010 Wójta Gminy Siennica Różana z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę gruntów stanowiących własność Gminy Siennica Różana;

 9)   termin wnoszenia opłat: do 15 listopada za dany rok kalendarzowy;

 10) zasady aktualizacji opłat: nie dotyczy;

 11) informacje o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę: nie dotyczy;

 12) Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1

pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r.  poz. 2204 z późn. zm.):  nie dotyczy.

 

Powyższy wykaz wywieszono w dniu 01.04.2019 r., na okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Siennica Różana.

W dniu 01.04.2019 r. wykaz ukazał się na stronie internetowej Urzędu Gminy, BIP, wywieszony został na tablicy ogłoszeń wsi Wola Siennicka a informacja o wywieszeniu niniejszego wykazu opublikowana została

w „Dzienniku Wschodnim”.