Ogłoszenia

Informacja o Sesji Rady Gminy Siennica Różana

Siennica Różana, dnia 21 czerwca 2019 r.

I N F O R M A C J A

Podaję do publicznej wiadomości, że najbliższa sesja Rady Gminy Siennica Różana, odbędzie się w dniu 28 czerwca 2019 r. (piątek) w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Siennicy Różanej.

Początek obrad godz. 09.00.


1. Otwarcie obrad i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
3. Interpelacje i zapytania Radnych.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z
wychowania przedszkolnego przez dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonym przez Gminę Siennica Różana Punkcie Przedszkolnym w Szkole Podstawowej im. Synów Pułku w Siennicy Różanej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas oznaczony 29 lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy.
9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników.
10. Ocena Zasobów Pomocy Społecznej.
11. Wolne wnioski i komunikaty Przewodniczącego.
12. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
13. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Piotr Banach