Get Adobe Flash player
  Urząd Gminy Siennica Różana
Siennica Różana 265 A
22-304 Siennica Różana 
    tel. 82 575-92-81
fax. 82 575-99-00
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
    Godziny urzędowania:
poniedziałek-piątek 7.30-15.30
Konto: 83 8200 1021 2003 2100 0606 0029
                                          Biuletyn
Informacji
Publicznej

Ogłoszenia

WNIOSKI O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO na rok szkolny 2019/2020

WNIOSKI O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO

na rok szkolny 2019/2020

 

Wnioski należy składać w terminie od 1 września 2019 r. do 16 września 2019 r.  w Urzędzie Gminy Siennica Różana (pokój obok Sekretariatu)

Wnioski są dostępne w Urzędzie Gminy  Siennica Różana.

Wniosek o stypendium szkolne mogą złożyć:

– rodzice / opiekunowie prawni

– pełnoletni uczeń

– dyrektor szkoły

Stypendium może być przyznane:

 

 1. uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dorosłych – nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia,
 2. wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków, umożliwiających dzieciom
  i młodzieży upośledzonej umysłowo w tym także w stopniu głębokim w zajęciach rewalidacyjno – wychowawczych- do czasu ukończenia obowiązku nauki,
 3. słuchaczom publicznych i niepublicznych kolegiów – nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia,
 4. uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży
  i dorosłych do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,
 5. słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak  niż do ukończenia 24 roku życia.

którzy:

znajdują się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, a w szczególności gdy w rodzinie tej występuje : bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, alkoholizm, narkomania, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Stypendium nie przysługuje uczniom klas zerowych oraz uczniom, którzy nie mieszkają na terenie Gminy Siennica Różana.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 528,00 zł/ na osobę w rodzinie.

Rodziną w rozumieniu art. 6 pkt 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U.
z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm.) są osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

Podstawą do ustalenia uprawnień do stypendium szkolnego są dochody netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku tj. sierpień 2019 r.

 

KRYTERIA DOCHODOWE:

 1. Należy wymienić wszystkich członków gospodarstwa domowego, bez względu na to czy uzyskują dochód czy nie (także uczące się dzieci).
 2. Miesięczna wysokość dochodu netto na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019 r. poz.1507) tj. 528 zł.
 3. Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku bez względu na tytuł  i źródło ich uzyskania,

Do dochodu nie wlicza się:

- jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego, zasiłku celowego, pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty; wartości świadczeń w naturze oraz świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych, dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego.

W stosunku do osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą:

1) opodatkowaną podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych, za dochód przyjmuje się przychód z tej działalności pomniejszony o koszty uzyskania przychodu, obciążenie podatkiem należnym określonym w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych i składkami na ubezpieczenie zdrowotne określonymi w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, związane z prowadzeniem tej działalności oraz odliczonymi od dochodu składkami na ubezpieczenia społeczne niezaliczonymi do kosztów uzyskania przychodów, określonymi w odrębnych przepisach, z tym że dochód ustala się, dzieląc kwotę dochodu z działalności gospodarczej wykazanego w zeznaniu podatkowym złożonym za poprzedni rok kalendarzowy przez liczbę miesięcy, w których podatnik prowadził działalność, a jeżeli nie prowadził działalności, za dochód przyjmuje się kwotę zadeklarowaną w oświadczeniu tej osoby,

2) opodatkowaną na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, za dochód przyjmuje się kwotę zadeklarowaną w oświadczeniu tej osoby,

W sytuacji gdy podatnik łączy przychody z działalności gospodarczej z innymi przychodami lub rozlicza się wspólnie z małżonkiem, przez podatek należny rozumie się podatek wyliczony w takiej proporcji, w jakiej pozostaje dochód podatnika z pozarolniczej działalności gospodarczej wynikający z deklaracji podatkowych do sumy wszystkich wykazanych w nich dochodów.

Wysokość dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w przypadku prowadzenia działalności opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych ustala się na podstawie zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego zawierającego informację o formie opodatkowania oraz na podstawie dowodu opłacenia składek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

Przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 308,00 zł.

Dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej i z ha przeliczeniowych oraz z innych źródeł sumuje się.

W przypadku uzyskania w ciągu 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku dochodu jednorazowego przekraczającego pięciokrotnie kwotę 528 zł kwotę tego dochodu rozlicza się w równych częściach na 12 kolejnych miesięcy, poczynając od miesiąca, w którym dochód został wypłacony.

W przypadku uzyskania jednorazowo dochodu należnego za dany okres, kwotę tego dochodu uwzględnia się w dochodzie osoby lub rodziny przez okres, za który uzyskano ten dochód.

W przypadku uzyskiwania dochodu w walucie obcej, wysokość tego dochodu ustala się według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego.

Wysokość dochodu osób nie prowadzących pozarolniczej działalności gospodarczej potwierdzona powinna zostać zaświadczeniem z zakładu pracy o wysokości zarobków oraz oświadczeniem wnioskodawcy o wysokości uzyskanych dochodów z innych źródeł takich jak np. dzierżawy, darowizny, dochody z najmu mieszkań i lokali oraz umów zleceń lub umów o dzieło (lub ewentualnie oświadczeniem o braku takich dochodów).

Świadczenie wychowawcze „500+” oraz świadczenie z programu „Dobry start” nie będzie wliczane do dochodu rodziny przy ustalaniu prawa do stypendium szkolnego.

W przypadku ubiegania się o stypendium szkolne dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów przedkłada się zaświadczenie albo oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

U W A G A !

Dowody księgowe (faktury i rachunki) na podstawie,  których będą refundowane koszty poniesione w związku z nauką dziecka powinny być wystawione na wnioskodawcę  i pochodzić z okresu na jaki zostało przyznane stypendium. Muszą zawierać również pieczątkę i podpis osoby wystawiającej fakturę lub rachunek oraz numer i datę wystawienia. Inne dowody księgowe nie będą refundowane!

Wymagane dokumenty:

 

- dokumenty potwierdzające dochody netto za miesiąc sierpień 2019 r.

- z tytułu stosunku pracy: zaświadczenie pracodawcy,

- z tytułu umowy zlecenia lub umowy o dzieło: zaświadczenie, umowa, rachunek,

- z tytułu renty, emerytury lub świadczenia przedemerytalnego: decyzja organu emerytalnego lub odcinek renty,

- z tytułu zasiłku dla bezrobotnych – zaświadczenie PUP,

- zaświadczenie lub oświadczenie potwierdzające wysokość innych dochodów;

- dokumenty potwierdzające dochody z działalności gospodarczej:

 • działalność opodatkowana podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych – oświadczenie o ilości miesięcy, w których była prowadzona działalność gospodarcza w poprzednim roku kalendarzowym oraz zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach za poprzedni rok kalendarzowy i zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości składki zdrowotnej,
 • działalność w formie zryczałtowanego podatku dochodowego – zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o rozliczaniu działalności w formie ryczałtu, oświadczenie o osiągniętym dochodzie oraz zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o opłaconych składkach na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne;

- w przypadku osób korzystających ze świadczeń opieki społecznej (świadczenia rodzinne, alimentacyjne, zasiłek stały i okresowy, dodatek mieszkaniowy, zasiłek pielęgnacyjny) – zaświadczenie, decyzja lub oświadczenie o wypłaceniu tych świadczeń za miesiąc sierpień  2019 r.

- dochód z gospodarstwa rolnego – zaświadczenie o powierzchni gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych lub oświadczenie,

- odpis prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem, a w przypadku alimentów dobrowolnych oświadczenie lub dowody wypłaty;

- zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne (komornik) o egzekucji  alimentów należnych za miesiąc sierpień 2019 r. lub oświadczenie o wysokości  wyegzekwowanych alimentów,

- zaświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły w roku szkolnym 2019/2020,

- inne dokumenty niezbędne do ustalenia sytuacji dochodowej osoby lub rodziny.

 

W przypadku składania kopii dokumentów należy przedstawić oryginał do wglądu.

W poszczególnych przypadkach mogą być wymagane inne dokumenty, nie objęte powyższym zestawieniem.