Get Adobe Flash player
  Urząd Gminy Siennica Różana
Siennica Różana 265 A
22-304 Siennica Różana 
    tel. 82 575-92-81
fax. 82 575-99-00
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
    Godziny urzędowania:
poniedziałek-piątek 7.30-15.30
Konto: 83 8200 1021 2003 2100 0606 0029
                                          Biuletyn
Informacji
Publicznej

Ogłoszenia

Wójt Gminy Siennica Różana podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących mienie gminne, przeznaczonych do dzierżawy - działka ewidencyjna numer 729, obręb Zagroda, gmina Siennica Różana.

Siennica Różana, dnia 01.10.2019 r.

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY

 Na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r.  poz. 2204 z późn. zm.) Wójt Gminy Siennica Różana podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących mienie gminne, przeznaczonych do dzierżawy.

 

Działka ewidencyjna numer 729, obręb Zagroda, gmina Siennica Różana. 

 

1) oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości :

Działki ewidencyjne numer 729, obręb Zagroda, gmina Siennica Różana;

 

2)   powierzchnia nieruchomości: 0.44 ha;

 

3)   opis nieruchomości:

Nieruchomość gruntowa, niezabudowana.

W skład nieruchomości według ewidencji gruntów i budynków wchodzą następujące użytki:

Lzr-Ps IV – 0.30 ha;

Lzr-Ps V – 0.07 ha;

N – 0.07 ha;

 

4)   przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Gmina Siennica Różana nie  posiada  ważnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego przedmiotowe działki. Zgodnie z ustaleniami Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Siennica Różana, przyjętego uchwałą nr XXI/137/2017 Rady Gminy Siennica Różana z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Siennica Różana, Urząd Gminy Siennica Różana zaświadcza, że przeznaczenie przedmiotowej działki to grunty orne
w strefie eksploatacji powierzchniowej surowców.

Na ww. działkę nie wydano decyzji o warunkach zabudowy.

Przedmiotowa działka nie jest położona na obszarze rewitalizacji ani w specjalnej strefie rewitalizacji.

W stosunku do ww. nieruchomości nie podjęta została uchwała w sprawie zmiany planu lub studium.

W granicach oraz sąsiedztwie przedmiotowej nieruchomości nie planuje się lokalizacji siłowni wiatrowych.

Aktualny sposób zagospodarowania zgodny z danymi ewidencji gruntów:

grunty zadrzewione i zakrzewione na pastwiskach trwałych oraz nieużytki;

 

5)   termin zagospodarowania nieruchomości: do końca roku 2020;

 

6)   cena nieruchomości: nie dotyczy;

 

7)  wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania  wieczystego:   nie dotyczy;

 

8)   wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy:          

Minimum 10.000,00 zł/ha/rok;

 

9)   termin wnoszenia opłat: do 10 stycznia za dany rok kalendarzowy;

 

10) zasady aktualizacji opłat: nie dotyczy;

 

11) informacje o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę:

Uchwała Nr IX/71/2019 Rady Gminy Siennica Różana z dnia 26 września 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas oznaczony 29 lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy
;

 

12) Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1
pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r.  poz. 2204 z późn. zm.):  nie dotyczy.

 

 

  

 

Powyższy wykaz wywieszono w dniu 01.10.2019 r., na okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Siennica Różana.

W dniu 01.10.2019 r. wykaz ukazał się na stronie internetowej Urzędu Gminy, BIP, wywieszony został na tablicy ogłoszeń obrębu Zagroda a informacja o wywieszeniu niniejszego wykazu opublikowana została
w „Dzienniku Wschodnim”.